Muzułmański fundamentalizm religijny jako źródło współczesnego terroryzmu w Europie (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Fundamentalizm utożsamiany jest głównie z islamem, ale występuje on w wielu religiach. Europa od kilkunastu lat, a szczególnie od kilkunastu miesięcy, boryka się z problemem muzułmańskiego fundamentalizmu religijnego, który stał się źródłem współczesnego terroryzmu na Starym Kontynencie. Niniejsze opracowanie jest próbą analizy zjawiska fundamentalizmu wyrosłego na gruncie islamu, a w konsekwencji także szerzącego się terroryzmu muzułmańskiego. Ponadto artykuł analizuje główne zamachy terrorystyczne w Europie zaistniałe w latach 2015-2017 oraz profi l i motywy działania terrorystów.

Słowa kluczowe: islam, fundamentalizm, zamachy, terroryzm, muzułmanin

Summary: Fundamentalism is mainly identified with Islam, but it exists in many religions. However, Europe has been struggling with the problem of Muslim religious fundamentalism for more than a dozen years, and especially for over a dozen months, which has become the source of modern terrorism on Europe. This study is an attempt to analyze the phenomenon of fundamentalism growing on the basis of Islam and, consequently, also the spreading of Muslim terrorism. In addition, the article analyzes the main terrorist attacks in Europe in 2015-2017 and the profile and motives of terrorists.

Keywords: Islam, fundamentalism, attempts, terrorism, Muslim