Narkotyki i narkomania. Problemy współczesnego społeczeństwa i państwa (ebook)

81,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Aleksandra Nowak

Opis

Liczba stron: 296
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
ISBN 978-83-7462-770-2
e-ISBN 978-83-7462-771-9

****************************************

 

Wstęp

 

1. Mechanizm uzależnień od narkotyków
1.1. Rys historyczny rozwoju zjawiska narkomanii
1.2. Przyczyny sięgania po narkotyki
1.3. Pojęcia związane z uzależnieniami
1.4. Sposoby wprowadzania narkotyku do organizmu
1.5. System pomocy medycznej w leczeniu uzależnień

 

2. Współpraca międzynarodowa w zakresie narkotyków i narkomanii
2.1. Rozwój regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących zwalczania przestępstw narkotykowych i przeciwdziałania narkomanii
2.2. Międzynarodowa współpraca Policji

 

3. Zadania administracji w zakresie przeciwdziałania narkomanii
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Naczelne organy administracji rządowej realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
3.3. Podmioty zobowiązane na podstawie art. 5 ust. 2 u.p.n. do przeciwdziałania narkomanii
3.4. Organizacje pozarządowe i inne podmioty zobowiązane do przeciwdziałania narkomanii
3.5. Organy opiniodawczo-doradcze: Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Zespół ds. oceny ryzyka zagrożeń
dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych
3.6. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
3.7. Narodowy Program Zdrowia
3.8. Centralne organy administracji rządowej zobowiązane do przeciwdziałania narkomanii
3.9. Zadania administracji szczebla wojewódzkiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii
3.10. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii

 

4. Antynarkotykowa polityka karna
4.1. Przestępstwa narkotykowe
4.2. Geneza i cele ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
4.3. Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii — przepisy karne

 

5. Problematyka środków zastępczych
5.1. Pojęcia i opis zjawiska
5.2. Sankcje administracyjne i karne

 

Zakończenie
Bibliografia

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-771-9