Narzędzia prawne do walki ze zjawiskiem zażywania narkotyków i dopalaczy w kontekście skali zagrożeń dla młodzieży (ebook)

Narzędzia prawne do walki ze zjawiskiem zażywania narkotyków i dopalaczy w kontekście skali zagrożeń dla młodzieży (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Małgorzata Pychner
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Artykuł skupia się wokół problematyki związanej z używaniem przez młodzież narkotyków i dopalaczy. Narkotyki i dopalacze to ciągle duży problem społeczny, który szczególnie destrukcyjnie wpływa na nastolatków. Zagubieni we współczesnym świecie, nieustannie rywalizujący i na każdym kroku udowadniający własną wartość. Nie wszyscy z nich są w stanie sprostać presji otoczenia i oczekiwaniom stawianym przez rodziców, nauczycieli, rówieśników i przez samych siebie. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na skalę dostępności tych substancji. Poziom tego zjawiska przedstawiono na podstawie dostępnych statystyk, raportów i badań. W tej kwestii posłużono się również analizą wyników badań własnych, z zastosowaniem badania ankietowego wśród niepełnoletnich uczniów szkół średnich oraz wywiadu z osobami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień. W artykule uwzględniono kontekst zagrożeń dla młodego organizmu wynikający z zażywania narkotyków i dopalaczy. Opisano także prawny kontekst używania narkotyków i dopalaczy przez osoby niepełnoletnie oraz przedstawiono regulacje, istniejące w polskim prawie, które dotyczą przestępczości narkotykowej, stan prawny, umożliwiający przeciwdziałanie temu zjawisku. Szczególną uwagę poświęcono nowym rozwiązaniom, umożliwiającym skuteczniejszą walkę z dopalaczami, które zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Scharakteryzowano w tej kwestii zasadnicze zmiany ustawy, odnoszące się do objęcia przepisami karnymi czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją dopalaczy i stworzeniem instrumentów prawnych umożliwiających ich egzekwowanie.

Słowa kluczowe: niepełnoletni, narkotyki/dopalacze, uzależnienie, regulacje prawne

Abstract: The article focuses on issues related to the use of drugs and legal highs by young people. Drugs and afterburners are still a big social problem that is particularly destructive for teenagers. Lost in the modern world, constantly competing and proving its own worth every step. Not all of them are able to cope with the pressure of the environment and the expectations posed by parents, teachers, peers and by themselves. This article focuses on the scale of availability of these substances. The level of this phenomenon is presented on the basis of available statistics, reports and research. In this matter, the analysis of the results of own research was also used, using a survey among minor high school students and an interview with people involved in prevention and addiction therapy. The article takes into account the context of threats to the young body resulting from the use of drugs and afterburners. The legal context of the use of drugs and legal highs by minors is also described, as well as regulations that exist in Polish law, which concern drug crime, the legal status that makes it possible to counteract this phenomenon. Particular attention was paid to new solutions, enabling more effective fight with legal highs, which were introduced by the amendment to the Act on Counteracting Drug Addiction. In this matter, fundamental changes to the act were described, referring to the criminal law enforcement of acts related to the possession, production and distribution of legal highs and the creation of legal instruments enabling their enforcement.

Keywords: minors, drugs/boosters, addiction, legal regulations