Nielegalne postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – zagrożeniem życia i zdrowia człowieka (ebook)

Nielegalne postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – zagrożeniem życia i zdrowia człowieka (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. W artykule przedstawiono międzynarodową, europejską oraz krajową definicję odpadów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również odpadów niebezpiecznych. Wyjaśniono, na czym polega gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami oraz zaprezentowano hierarchię postępowania z odpadami. W niniejszym opracowaniu poruszono zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wskazano sankcje karne za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Wyeksponowano szkodliwe substancje znajdujące się w zużytych sprzętach elektrycznychi elektronicznych i ich wpływ na środowisko, zdrowie i życie ludzi oraz uwidoczniono skutki nielegalnego postępowania z odpadami.

Słowa kluczowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami, hierarchia postępowania z odpadami, hierarchia postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nielegalne postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Summary: The subject matter of this article is waste electrical and electronic equipment. The article presents an international, European and national definition of waste, electrical and electronic equipment as well as hazardous waste. It explains what is the waste management, management of waste and come forth with the hierarchy of waste management. This study represents the rules of dealing with waste electrical and electronic equipment. The following article also presents the criminal sanctions for irregular handling of waste electrical and electronic equipment were indicated. In this article brings out the harmful substances found in used electrical and electronic equipment and their impact on the environment, health and life of people were highlighted and the effects of illegal waste management were exposed.

Keywords: waste electrical and electronic equipment, waste management, trash system, hierarchy of waste management, hierarchy of dealing with waste electrical and electronic equipment, illegal handling of waste electrical and electronic equipment, illegal handling of waste electrical and electronic equipment