Nielegalne wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych przez Internet – aspekt prawnokarny (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Artykuł „Nielegalne wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych przez Internet – aspekt prawnokarny” przedstawia negatywne aspekty możliwości zakupu przez Internet środków o działaniu zarówno odurzającym, jak i leków wydawanych tylko i wyłącznie na receptę lub stosowanych w leczeniu zamkniętym w innych celach, takich jak odurzenie się, odchudzanie lub aborcja. Autorka przedstawia znaczącą rolę dostępu internetowego do nowych substancji psychoaktywnych oraz środków stosowanych w celu usunięcia ciąży zawierających substancję czynną misoprostol. Omawia kwestie związane ze sprzedażą wysyłkowa, czyli kontakt z klientem przez zagraniczne serwery utrudniające zarówno możliwość wykrycia i udowodnienia dokonywania czynu zabronionego, jak i nieskuteczną regulację prawną tych zjawisk.Ponadto przedstawia definicję zarówno wyrażenia „wprowadzanie do obrotu”, a także jej niekoniecznie właściwą interpretację. Ukazuję penalizację czynu polegającego na wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia także zakupionych za granicą poza dozwolonym importem docelowym i równoległym. Porusza kwestie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 124 ustawy – Prawo farmaceutyczne wprowadzającego nielegalnie środki lecznicze, których działanie polega na przerwaniu ciąży dziecka poczętego i wskazuje zarówno na utrudniony dostęp polskich pacjentek do aborcji, jak i brak odpowiednich gwarancji korzystania z praw pacjenta jako czynnik przyciągający do zakupu internetowego środków leczniczych nielegalnie wprowadzanych do obrotu. Łatwość i anonimowość zaś zakupu internetowego jako czynnik wpływający na dalsze ich nielegalne wprowadzanie do obrotu, jak i na występowanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób je przyjmujących. Artykuł jest prezentacją także działań organów ścigania w corocznej Operacji Pangea mającej na celu ujawnianie tego typu czynów zabronionych.Słowa kluczowe: zakup internetowy, zakup wysyłkowy, nielegalne wprowadzanie do obrotu, nowe substancje psychoaktywne, dopalacze, tabletki poronne, aborcja, zagrożenie życia i zdrowia

Abstract: The article „Illegal marketing of medical products on the Internet” is about possible negative aspects purchasing on line intoxicating products, prescription medicaments or substances applied in closed treatment to use for another purpose (narcotic intoxicating, weight loss, or the abortion). The authoress presents significant role of the access through Internet to new psychoactive products or products applied in order to terminate pregnancy (the product containing misoprosol). The authoress elaborates on the case about mail order sales four example contact with customer using foreign server in order to make it difficult to detect and to prove forbidden act, and also indicate ineffective legal regulation. The article is to represent definition of marketing and its interpretation.

Penalization of act consisting of illegal marketing treatment products without license, purchased abroad (no in a way off collateral or ultimate import). The authoress raise an issue about violator?s responsibility marketing products for removal pregnancy, based on Polish law.

The article is about negativ factors of buying on the Internet for example anonymity and easiness, as well as Pangea?s operations to reveal these acts.

Keywords: illegal marketing, mail orders sale, psychoactive products, designer drug, abortifacients pills, abortion