Niewykonanie rozkazu lub polecenia jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji (ebook)

Niewykonanie rozkazu lub polecenia jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Gacek
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Artykuł został poświęcony w całości problematyce niewykonania rozkazu lub polecenia służbowego jako podstawie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji. Zdefiniowano pojęcia ,,rozkaz” i ,,polecenie służbowe”. Omówiono także różnice pomiędzy rozkazem oraz poleceniem służbowym wydanym przez przełożonego. Skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących podmiotu uprawnionego do wydania rozkazu i polecenia służbowego, adresata tych poleceń, a także przedmiotu, do którego się odnoszą. Wskazano również przypadki, w których funkcjonariusz Policji zobowiązany jest do odmowy wykonania rozkazu lub polecenia służbowego.

Słowa kluczowe: policja, polecenie służbowe, rozkaz, przełożony, podwładny, struktura hierarchiczna

Abstract: This article was entirely devoted to the problems of failure to execute service orders or service commands as the basis for the disciplinary responsibility of the Police officer. Concepts such as ,,service order” and ,,service command” have been defined. There are discussed differences between service command and service order issued by the supervisor of police officer. All attention was focused on issues concerning authorized entities who can issue service orders and service commands, addressee of this orders and commands and subject they referred to. Also, causes were indicated in which Police officer is obliged to refuse the realization of service order and service command.

Keywords: police, service order, service command, supervisor (commander), subordinate, hierarchical structure