Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa) (ebook)

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa) (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Marlena LOREK, Aleksander BABIŃSKI

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa)

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, inżynieria bezpieczeństwa, zagrożenie

Czas wielkich przeobrażeń, jakie wystąpiły, i występują nadal, na przestrzeni zmian, transformacji narzucają zarówno na rządzących, jak i na społeczeństwo poszukiwanie nowych rozwiązań zabezpieczenia struktur państwa. Kreowanie się nowego spojrzenia na bezpieczeństwo zmusza zatem wszystkie organy administracji rządowej do podjęcia wyzwania, zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko publicznego, ale każdego obywatela indywidualnie. Bezpieczeństwo, jako jedna z podstawowych potrzeb, wpływa na zachowanie obywateli, które ma odzwierciedlenie w rzeczywistości funkcjonowania państwa. Zaspokojenie takich potrzeb jest dziś bardzo utrudnione, gdyż nowe spojrzenie na obszary zagrożeń zmusza do dynamiki zmian w naukach o bezpieczeństwie i wejście w pojmowanie bezpieczeństwa w naukach technicznych. Rozwój nowych technologii i technik wyznacza nowe kierunki pojmowania nauki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i jego przestrzeni. Stworzenie nowych rozwiązań poprawi prawidłowość i efektywność w dotychczasowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Keywords: safety, safety engineering, threat

A time of great changes that have occurred and are still on the transformation changes impose on both the rulers and society seek new solutions to the security structures of the state. Creating a new look at the security forces, therefore, all government bodies to take up the challenge to ensure the safety of not only the public, but each citizen individually. Security as one of the basic needs affects the behavior of citizens, which is reflected in the fact the state. Satisfying these needs today is very difficult, because a new look at the areas risks forcing the dynamics of changes in the sciences Safety and entry understanding of security in the technical sciences. The development of new technologies and techniques sets new directions for understanding of science in the field of cybersecurity and space. The creation of new solutions to improve the accuracy and efficiency of existing efforts safety.