Nowoczesne narzędzia kontaktu obywateli z Policją w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej / Modern tools for citizens’ contact with the Police in the context of the security of the local community. (ebook)

Nowoczesne narzędzia kontaktu obywateli z Policją w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej / Modern tools for citizens’ contact with the Police in the context of the security of the local community. (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W szybko zmieniającym się świecie, w którym zachodzą różnorodne zmiany we wszystkich przestrzeniach życia, również Policja, jako instytucja powołana do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, musi ewoluować oraz wdrażać nowe strategie i rozwiązania. Biorąc pod uwagę fakt, że bezpieczeństwo jest stale zmieniającym się procesem, na który składa się wiele zmiennych, wszystkie organy powołane do zapewnienia wyczekiwanego przez społeczeństwo stanu muszą dołożyć starań, aby ich działania były skuteczne i mogły sprostać oczekiwaniom obywateli. Stąd też potrzeba umiejscowienia roli, które odgrywają nowoczesne narzędzia multimedialne wdrożone do powszechnego użytkowania przez Policję, i ich wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa (zwłaszcza wśród społeczności lokalnych). Artykuł powstał na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, dostępnej literatury oraz doświadczenia zawodowego autorki.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, społeczność lokalna, dzielnicowy, Policja, Moja Komenda, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Abstract: In the rapidly changing dawn, in which there are various changes in all areas of life, also the Police, as an institution established to protect public safety and order, must evolve and implement new strategies and solutions. Considering the fact that security is an ever-changing process consisting of many variables, all bodies appointed to provide this state awaited by the public must make efforts to be effective and to meet the expectations of citizens. Hence the need to locate the role that modern multimedia tools play, implemented for widespread use by the Police, and their impact on ensuring security (especially among local communities). The article was created on the basis of applicable law, existing literature and professional experience of the author.

Keywords: security, local community, district, Police, My Command, National map of security threats