O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy (ebook)

O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy (ebook)

46,10 

Symbol: 76-0647
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Anna Zellma, Edward Wiszowaty

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 605

Format: B5

Oprawa: twarda

=============

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne konteksty pedagogiki w pracy funkcjonariuszy Policji

1. Interdyscyplinarny charakter wiedzy pedagogicznej

2. Kluczowe kategorie pedagogiczne

3. Potoczna i naukowa wiedza pedagogiczna

4. Kultura pedagogiczna policjantów

Rozdział II. Aktywność pedagogiczna funkcjonariuszy Policji w świetle regulacji prawnych

1. Działalność prewencyjna

2. Czynności interwencyjne

3. Zaangażowanie na rzecz profilaktyki społecznej i w sytuacjach kryzysowych w szkołach

4. Współpraca z rodziną i instytucjami oświatowo­?wychowawczymi

Rozdział III. Obszary zaangażowania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom nieletnich od alkoholu, narkotyków i dopalaczy

2. Prewencja przemocy w rodzinie i szkole

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni

4. Zapobieganie prostytucji wśród nieletnich

5. Edukacja dla bezpieczeństwa

Rozdział IV. Zasady działania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji

1. Podmiotowość i indywidualizacja

2. Wzbudzanie pozytywnej motywacji

3. Łączenie teorii z praktyką

4. Integrowanie oddziaływań profilaktycznych

Rozdział V. Wybrane rozwiązania metodyczne w aktywności pedagogicznej policjantów

1. Wyjaśnienie podstawowej terminologii

2. Kryteria wyboru metodyki działalności pedagogicznej

3. Sposoby aktywizacji uczestników spotkań

4. Formy, metody, techniki i środki oddziaływań wychowawczych

5. Zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych

6. Planowanie aktywności pedagogicznej

7. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w zakresie pedagogiki

Rozdział VI. Między teorią a praktyką: świadomość pedagogiczna policjantów

1. Metodologia badań własnych

2. Charakterystyka badanej populacji

3. Potrzeba edukacji pedagogicznej w świetle doświadczenia zawodowego policjantów

4. Miejsce i rola pedagogiki w szkoleniu zawodowym policjantów

5. Elementy wiedzy pedagogicznej użyteczne w policyjnej służbie

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Summary

Zusammenfassung