O potrzebie odejścia od tradycji, czyli nowe techniki utrwalania wyglądu miejsca zdarzenia oraz informacji płynących ze śladów kryminalistycznych (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Miejsce zdarzenia jest najbogatszym źródłem informacji o przestępstwie i przestępcy. Bardzo ważna jest rola oględzin miejsca. Ich przebieg i wyniki dokumentowane są w protokole oględzin, w miarę potrzeby sporządzana jest dokumentacja techniczna, która stanowi nieodzowny materiał poglądowy. Obecnie katalog technicznych rozwiązań oraz urządzeń dedykowanych tej czynności jest długi i stale powstają kolejne nowoczesne rozwiązania, które mają upraszczać i wspomagać pracę techników kryminalistyki oraz biegłych. Dość wspomnieć o możliwości wykorzystania w dokumentacji technicznej specjalistycznych programów komputerowych oraz technologii naziemnego skanowania 3D.

Słowa kluczowe: miejsce zdarzenia, nowoczesne technologie, dokumentacja z miejsca zdarzenia, zabezpieczanie śladów, skaner 3D

Summary: A scene of crime is considered as the richest source of information about the crime and offender. The examination of the crime scene has a signifi cant role. The results of the examination of the crime scene are documented in a protocol and, if necessary, there can be prepared technical documentation which constitutes indispensable illustrative material. Currently the catalogue of technical solutions and equipment for the above mentioned activity is long and there are constantly created new modern solutions which are to simplify and support SOCOs and expert witnesses’ work. What is worth mentioning is the possibility of using professional computer programs and 3D laser scanning for the purposes of technical documentation.

Keywords: crime scene, modern technologies, documenting the crime scene, preserving treces, 3D skanner