Obiekty ataków terrorystycznych (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Działania terrorystów skierowane są na realizację dwóch rodzajów celów. Pierwszym z nich jest zaatakowanie i zniszczenie wybranego obiektu (cel taktyczny). Drugim jest cel strategiczny. Obiekty ataków można podzielić na miękkie i twarde, materialne i osobowe. Doświadczenie wynikające z wieloletnich działań terrorystów oraz zwalczania terroryzmu pozwala na stworzenie dość szczegółowej listy potencjalnych obiektów ataków.

Słowa kluczowe: terroryzm, obiekty ataków, antyterroryzm, cele ataków, infrastruktura krytyczna

Summary: Terrorist activities are directed to the implementation of two types of goals. The first is to attack and destroy the selected object (tactical aim). The second is a strategic goal. Objects attacks can be divided into soft and hard, material and personnel. Experience gained over many years of terrorist activity and the fi ght against terrorism has allowed a fairly detailed list to be drawn up of potential targets.

Keywords: terrorism, objects attacks, counterterrorism, targets of attacks, critical infrastructure