Obowiązek podatkowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

Obowiązek podatkowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Tomasz ZABOREK

Obowiązek podatkowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Słowa kluczowe: konstytucja, podatek, obowiązek podatkowy, interes jednostki, dobro wspólne

Konstytucja jest tym aktem prawa, w którym został postawiony problem gwarancji praw i wolności każdego człowieka. Wprowadza ona w związku z tym pewne ograniczenia dotyczące zakresu sprawowanej władzy, nakładając na władze publiczne obowiązki wobec każdego, bez wyjątku, podmiotu prawa znajdującego się na terytorium jej podległym, bez względu na to czy ma on status obywatela, czy też go nie posiada. Jednocześnie określa ona obowiązki jednostki względem społeczeństwa. Nie można bowiem zapomnieć, że za pomocą konstytucji ustawodawca obliguje również jednostkę do świadczeń na rzecz społeczeństwa, w zakresie w jakim jest to nieodzowne w celu zabezpieczenia bytu państwa. Stanowią one w systemach prawnych przede wszystkim podstawę do opodatkowania mieszkańców, tj. przekształcenia władztwa podatkowego państwa w stosunek prawny między podmiotem prawa publicznego a jednostką.

Keywords: constitution, tax, tax liability, the interest of the individual, the common good

The Constitution is the legal act, in which it was stated problem guarantees the rights and freedoms of every human being. It introduces therefore certain limitations on the scope of governance, requiring a public authority duties to each and every legal entity located in the territory under its authority, regardless of whether he is a citizen, or it does not have. At the same time it determines the duties of the individual to society. It must not be forgotten that with the Constitution obliges the legislator unit to benefits to society, to the extent that this is indispensable in order to secure the existence of the state. They provide legal systems primarily the basis for the taxation of residents. The power to transform the state tax in the legal relationship between the public body and the body.