Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do przeciwdziałania statkom powietrznym zaklasyfikowanym do kategorii RENEGADE (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zapewnienie nienaruszalności i integralności przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z podstawowych zadań, które zostało przypisane do kompetencji ministra obrony narodowej. Ochrona granicy państwowej w polskiej przestrzeni powietrznej ma na celu zapobieganie jej naruszeniom przez wojskowe oraz cywilne statki powietrzne, które mogą zostać użyte jako narzędzie aktu terrorystycznego. Cywilne statki powietrzne są wówczas klasyfikowane do odpowiedniej kategorii RENEGADE.

W artykule przedstawiono procedury oraz zakres kompetencji poszczególnych organów, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wykorzystaniem statków powietrznych zakwalifikowanych do kategorii RENEGADE.

Słowa kluczowe: ochrona granicy państwowej, system Obrony Powietrznej RP, RENEGADE, dowódca operacyjny  RSZ, Air Policing

Summary: Ensuring inviolability and integrity of the airspace of the Republic of Poland is one of the basic tasks that has been assigned to the competence of the Minister of National Defence. Protection of the state border in Polish airspace is aimed at preventing its violation by military and civilian aircraft, which can be used as a tool for a terrorist act. Civil aircraft are then classified in the relevant RENEGADE category.

The content of the article presents procedures and scope of competences of individual bodies, resulting from legal acts in force, responsible for the protection of the state border, with particular emphasis on counteracting risks associated with the use of aircraft classified as RENEGADE.

Keywords: protection of state?s border, Air Defence system, RENEGADE, Operational Commander of Branches of Armed Forces, Air Policing