Oddziaływanie zdarzeń traumatycznych na postawę funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie (ebook)

3,41 

Policja 1/2019
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Rafał Meler

Opis

Opis produktu:

Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowana została analiza badań, dotyczących występowania w służbie stresu traumatycznego, na przykładzie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie (OPP). Scharakteryzowane elementy stresu traumatycznego potwierdzają istnienie problemu traumy w grupie stróżów prawa. Treść pracy naukowej obrazuje występowanie najczęstszych zdarzeń zagrażających życiu czy zdrowiu policjantów, opisuje także ich motywacje oraz zniechęcenie z powodu traumy. Wskazuje metody radzenia sobie z potencjalnymi objawami stresu traumatycznego stosowane przez funkcjonariuszy. Zaprezentowano nowatorskie wyniki badań pracy naukowej wynikające z autopsji policjantów olsztyńskiego OPP w styczności ze stresem traumatycznym.

Słowa kluczowe: sytuacje kryzysowe, zdarzenia traumatyczne, stres traumatyczny, trauma, oddział prewencji policji

Abstract: This article presents an analysis of research on the occurrence of traumatic stress in the service, based on the example of officers of the Police Prevention Unit in Olsztyn (OPP). Characterized elements of traumatic stress confirm the existence of the trauma problem in the group of law enforcement officers. The content of the paper illustrates the occurrence of the most frequent events threatening the life or health of police officers, describes motivation and discouragement due to trauma. Identifies the methods of coping with the potential symptoms of traumatic stress used by officers. Innovative results of scientific work on the autopsies of the Olsztyn PMI police officers in contact with traumatic stress were presented.

Keywords: crisis situation, traumatic events, traumatic stress, trauma, police prevention unit