Odpowiedzialność komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Marta PAWŁOWSKA

Odpowiedzialność komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym

Słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna

W niniejszym opracowaniu ujęto najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą, cywilną, karną, a także dyscyplinarną komorników sądowych. Przedstawiona problematyka jest ściśle powiązana z wykonywaniem zawodu komornika, jak również i jego etyką. Ponadto poza wspomnianą odpowiedzialnością dyscyplinarną zawarto także nowe przepisy prawne, które zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z 8 stycznia 2016 r., przez wprowadzenie instytucji rzecznika dyscyplinarnego do postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikom, asesorom oraz aplikantom komorniczym.

Keywords: liability for damages, civil liability, criminal liability, disciplinary responsibility

The important issues associated with the, civil, disciplinary as well as disciplinary liability for damages were included in hereby drawing up of bailiffs. Presented issues closely are connected with the practising a profession of the bailiff as well as and with his ethics. Moreover apart from the recalled disciplinary responsibility also new provisions of law which were led were entered into with amendment to a bill from 8 January 2016, by leading the institution of the disciplinary spokesman into disciplinary proceedings against bailiffs, assessors and bailiff?s apprentices.