Opinia organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (art. 43 ust. 3 ustawy o Policji) (ebook)

Opinia organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (art. 43 ust. 3 ustawy o Policji) (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto problematykę związaną z omówieniem konstrukcji prawnej opinii związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o Policji. Wszystkie zagadnienia dotyczące tej konstrukcji zostały uregulowane w art. 43 ust. 3 w ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wskazano na charakter prawny tej regulacji, a także omówiono procedurę związaną z wykonaniem tego obowiązku przez organ prowadzący postępowanie w sprawie zwolnienia ze służby na tej podstawie prawnej.

Słowa kluczowe: Policja, ustawa o Policji, funkcjonariusz Policji (Policjant), stosunek służbowy, zwolnienie ze służby w Policji, opinia organizacji związku zawodowego policjantów

Abstract: In the article there were undertaken issues concerning the legal structures of the statement of the organization of the trade union of policemen in the administrative proceedings concerning the case of dismissing from the service in the Police. All issues concerning this construction are settled in the Art. 43 (3) Act of 6 April 1990 of the Police. There were indicated legal character of this regulation and discussed the procedure related to the implementation of this duty by the entity conducting the administrative proceedings which concern the case of dismissing from the service in the Police on this legal basis.

Keywords: the Police, act of the Police, police officer, labour based on the official relationship of the Police, dimissing from the service in the Police, statement of the organization of the trade union of policemen