Opiniowanie przez komendanta wojewódzkiego Policji projektu organizacji ruchu drogowego w odniesieniu do dróg krajowych lub wojewódzkich (ebook)

Opiniowanie przez komendanta wojewódzkiego Policji projektu organizacji ruchu drogowego w odniesieniu do dróg krajowych lub wojewódzkich (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: W artykule przybliżono tematykę związaną z opiniowaniem przez komendanta wojewódzkiego Policji projektów organizacji ruchu drogowego na drogach publicznych różnych kategorii (krajowych oraz wojewódzkich). Zaprezentowano definicję opinii projektu organizacji ruchu (a także samego projektu), scharakteryzowano jej zakres przedmiotowy oraz charakter prawny. Dodatkowo w artykule zwrócono uwagę na mogące pojawić się problemy związane z wydawaniem przez Policję opinii organizacji ruchu oraz ewentualne konsekwencje braku takiej opinii do projektu organizacji ruchu.Ponadto ukazano skalę wydawanych opinii (ich liczbę w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) na podstawie danych pozyskanych ze wszystkich komend wojewódzkich Policji w Polsce.Słowa kluczowe: projekt organizacji ruchu, opinia, Policja, prawo o ruchu drogowym, bezpieczeństwo ruchu drogowego, droga krajowa, droga wojewódzka, komendant wojewódzki PolicjiAbstract: This article gives an overview of the issues related to the opinion of the Police on road traffic projects on various public roads (national roads and provincial/voivodship roads). The definition of the opinion of the road traffic project (as well as the project itself) was presented, characterized by its scope and legal nature. In addition, the article pointed out the problems that may arise with the issuance of the opinion of the traffic organization by the Police and the possible consequences of lack of such opinion in the project of the traffic organization.

The scale of the opinions issued (their number in relation to the category of public roads – national roads and provincial/voivodship roads), based on data obtained from all voivodship police headquarters in Poland, were also presented in this article.

Keywords: road safety, Police, Road Traffic Law, road traffic project, opinion, national road, provincional road, County Police Chief