Oznakowanie i wyposażenie w sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych Policji jako elementy zwiększające poczucie komfortu psychicznego kierowcypodczas działania w warunkach podwyższonego stresu (ebook)

Oznakowanie i wyposażenie w sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych Policji jako elementy zwiększające poczucie komfortu psychicznego kierowcypodczas działania w warunkach podwyższonego stresu (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:
Streszczenie: Wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, to sytuacje, w których służby używają sygnałów świetlnych i dźwiękowych pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów. Kierujący pojazdem  przywilejowanym, mając prawo do nieprzestrzegania w określonych ustawowo przypadkach do nieprzestrzegania przepisów, nie jest zwolniony od odpowiedzialności za spowodowanie kolizji czy też wypadku drogowego. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym poddany jest działaniu stresu związanego z ze świadomością przymusu szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia, odpowiedzialnością za spowodowanie zdarzenia drogowego w związku z korzystaniem z uprzywilejowania. Dzięki zastosowaniu sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej znajdujący się w ruchu pojazd uprzywilejowany może nawet ze znacznej odległości informować innych użytkowników dróg o swoim zbliżaniu się. Aby sygnały świetlne i dźwiękowe spełniały swoją rolę, muszą być odpowiedniej jakości, co oznacza ich dobrą słyszalność przez uczestników ruchu drogowego oraz widoczność wysyłanych impulsów świetlnych.

Słowa kluczowe: Policja, pojazd uprzywilejowany, bezpieczeństwo, sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe

Abstract: Performing tasks directly related to the security of people on top of government management positions. These are situations in which the security services use the light and sound signals of a privileged vehicle in road traffic. Driver of such privileged vehicle can when providing special caution, not comply with traffic regulations, signs and signals. The driver of a privileged vehicle, having the right in the cases specified in the law to not comply with the traffic law, is not relieved of the responsibility for causing a collision or a traffic accident. The driver of a privileged vehicle is given a stress-related attitude with the awareness of the need of rapid arrival and the responsibility for causing a traffic incident in connection with use of privilege. Thanks to the use of sound and light signals, the privileged vehicle can even let know to the other road users about his proximity from a considerable distance. In order for light and sound signals to function properly, they must be of good quality, which means that they are good audibility by road users and the visibility of the transmitted light pulse

 

Keywords: Police, privileged vehicle, safety, light signals, sound signals