PCI (ebook)

3,30 

Opis

Opis produktu:

Pytanie:

Mając na uwadze to, że policjanci dokonują niemalże codziennie zatrzymań osób na podstawie art. 244 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.), co może wiązać się z odpowiedzialnością za nieprawidłowe, nielegalne i niezasadne zatrzymanie, proszę o zajęcie stanowiska w formie opinii prawnej na temat czy obawa zatarcia śladów występuje, gdy:

1) osoba podejrzana np. nakłania świadków do fałszywych zeznań, tworzy nieprawidłowe dowody lub w inny sposób bezprawnie utrudnia zbieranie i utrwalanie dowodów;

2) ujęto na gorącym uczynku przestępstwa tylko jednego sprawcę, a za pozostałymi trwa pościg lub są prowadzone poszukiwania i istnieje niebezpieczeństwo ich porozumienia się, w celu utrudnienia postępowania;

3) podejrzanemu grozi surowa kara pozbawienia wolności bez możliwości jej warunkowego zawieszenia i wystąpiono z wnioskiem o areszt.

Whether the fear of blurring traces of crime occurring when:

1) suspected person is forcing witnesses into false testimony, makes incorrect evidence or illegally makes it difficult to collect and preserve evidence in a different way,

2) only one criminal was caught in the act of committing a crime but other accomplices of crime are chased and there is a danger of communication to impede the investigation between them,

3) the suspect faces a severe penalty of imprisonment without the possibility of its conditional suspension of penalty in addition an application for arrest has been filed, and the matter is obvious but there was no fear of blurring criminal traces.