Policja 3/2018 (ebook)

29,02 

Symbol: 76-0558
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS

Małgorzata Popiało, Andrzej Sęk, Identyfikowanie osoby na podstawie mowy. Wybrane determinanty /Identifying a person based on speech. Selected determinants

Marcin Kiewisz, Dariusz Wacławski, W jaki sposób Policja może zapobiegać schodzeniu młodzieży na złą drogę?/How can the Police prevent the descent of the young people to the wrong path?

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Paweł Gacek, Res iudicata jako podstawa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji / The seriousness of Res judicata as a principle to declare a personal command of dismissing a Police invalid

Anna Kalisz, Dochodzenie praw przez właścicieli lokali z tytułu niedopełnienia obowiązków przez administratora / Realization of the rights of owners of premises for failure to fullfill the administrator’s duties

Dariusz Giersz, Realizacja prawa ofiary do otrzymania pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia / The application of the victim’s right to receiving written confirmation / certificate of a crime / contravention report

Kamil Kociołek, Legitymowanie, kontrola osobista, przeszukanie oraz zatrzymanie – procedury oraz podstawy wykonywania wybranych czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych / Identification, personal control, search, and seizure. The procedures and basis of conducting selected duties of Police officers in thw light of applicable polish legal regulations

Edyta Mikulska, Przepisy epizodyczne – nowa kategoria przepisów prawnych w świetle zasad techniki prawodawczej / episodic provisions – a new category of legal provisions

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS

Marcin Turos, Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część I / The use of direct coercive measures towards people displaying symptoms of mental disorders during police interventions. Part I

MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION

Rafał Jasikowski, Policjant służby patrolowej – czy można go nagrywać? / Police officer of the patrol service – can they be recorded?

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Mateusz Dudziak, Communty policing jako forma współpracy Policji i społeczeństwa w zwalczaniu przestępczości / Community policing as a from of cooperation the Police and the public in combating crime.

Magdalena Formela, Nowoczesne narzędzia kontaktu obywateli z Policją w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej / Modern tools for citizens’ contact with the Police in the context of the security of the local community.

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE

Piotr Łuka, Andrzej Urban, Możliwości poprawy bezpieczeństwa służby pełnionej z wykorzystaniem pojazdów służbowych Policji / Possibilities to improve the security of the service performed using company vehicles

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Aleksandra Nowak, Sprawozdanie z wyjazdu w ramach Programu Erasmus Plus do Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) / Report on the Erasmus Plus visit to the Armed Forces Academy in Liptovsky Mikulas (Slovakia)

Marcin Nowak, Sprawozdanie ze szkoleń realizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla średniego szczebla kadry kierowniczej w zakresie nadzoru prowadzonego nad przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej / Report on the training carried out as part of local professional development for middle management in the field of supervision over objects intended to incapacitate people using electricity

Krzysztof Jóźwicki, Sprawozdanie ze szkolenia European Leadership – Future Leaders / The report about the CEPOL training activity European Leadership – Future Leaders

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Urszula Grzegorczyk, Środki przymusu bezpośredniego – wybór publikacji dostęnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Means of direct coercion – selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE