Policja 4/2018

47,57 

Symbol: 76-0559
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Brak w magazynie

Opis

Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS

Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Monika Porwisz, Nauka o Policji – studia I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / POLICE STUDIES – BACHELOR STUDIES WITH A PRACTICAL PROFILE OF STUDIES IN THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Adam Płaczek, Helena Dyla, Współpraca zespołów medycznych Policji z jednostkami i komórkami organizacyjnymi formacji / COOPERATION OF THE POLICE MEDICAL TEAMS WITH UNITS AND ORGANIZATIONAL UNITS OF THE FORMATION

Rafał Jasikowski, Służba dzielnicowego wczoraj i dziś / THE SERVICE OF A POLICE COMMUNITY SUPPORT OFFICER YESTERDAY AND TODAY

Grzegorz Mazgaj, Zakres i forma udzielenia informacji w przedmiocie danych telekomunikacyjnych na przykładzie wybranych operatorów / THE SCOPE AND FORM OF PROVIDING CALL DATA RECORDS ON THE EXAMPLE OF SELECTED OPERATORS

Małgorzata Pychner, Narzędzia prawne do walki ze zjawiskiem zażywania narkotyków i dopalaczy w kontekście skali zagrożeń dla młodzieży / LEGAL TOOLS TO COMBAT THE PHENOMENON OF DRUG USE AND LEGAL HIGHSIN THE CONTEXT OF THE SCALE OF THREATS FOR YOUNG PEOPLE

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Paweł Gacek, Niewykonanie rozkazu lub polecenia jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji / FAILURE TO EXECUTE SERVICE ORDERS OR SERVICE COMMANDS AS THE BASIS FOR THE DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF THE POLICE OFFICER

Waldemar Walczak, Prawno-organizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej / LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF USING THE OPERATIONAL CONTROL

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS

Marcin Nowak, Specjalny nadzór nad szczególnym środkiem przymusu bezpośredniego / SPECIAL SUPERVISION OF A SPECIAL MEASURE OF DIRECT COERCION

Marcin Turos, Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część II / THE USE OF DIRECT COERCIVE MEASURES TOWARDS PEOPLE DISPLAYING SYMPTOMS OF MENTAL DISORDERS DURING POLICE INTERVENTIONS. PART II

MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION

Edyta Mikulska, Ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post) w świetle regulaminu pracy Rady Ministrów / ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF THE ACT (EX-POST RIA) IN THE LIGHT OF THE COUNCIL OF MINISTERS’ WORK REGULATIONS”

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Kamila Dzierzyk, Media a wizerunek Policji / THE IMAGE OF POLICE IN MEDIA

Joanna Maria Paczkowska, Realizacja strategii community policing przez dzielnicowych w świetle uregulowań prawnych / IMPLEMENTATION OF COMMUNITY POLICING STRATEGIES BY COMMUNITY POLICEMAN IN THE LIGHT OF LEGAL REGULATIONS

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE

Andrzej Wilisowski, Paweł Sitko, Radosław Fellner, Bezzałogowe statki powietrzne i urządzenia GPS jako nowoczesne narzędzia wspomagające działania Policji / UNMANNED AERIAL VEHICLES AND GPS DEVICES AS MODERN TOOLS TO SUPPORT POLICE OPERATIONS

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Urszula Grzegorczyk, Postępowanie dyscyplinarne w Policji – wybór publikacji z lat 2012-2018 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN THE POLICE – SELECTION OF PUBLICATIONS FROM 2012-2018 IN THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

Waga 0,40 kg