Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2021 (ebook)

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2021 (ebook)

30,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2021

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 64
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 1/2021

 

MATERIAŁY / MATERIALS
Aneta Starowicz
Policja jako organ nakładający kary pieniężne za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń— na przykładzie postępowania administracyjnego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie
Police as an authority imposing a fine for the passage of oversized vehicles without a permit— on the example of administrative proceedings conducted at the district police headquarters in Cracow

 

Tomasz Góra, Paweł Łabuz
Pojęcie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego
The concept of public security and public order

 

Bogdan Kujawski
Wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym w czasie wykonywania doprowadzenia lub konwoju osoby pozbawionej wolnościalbo umieszczonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Próba komentarza
Extraordinary events during the escort or convoy of a person deprived of libertyor placed in a room for detained persons. Attempt to comment

 

Marcin Nowak
Nowe technologie w środkach przymusu bezpośredniego ze szczególnym uwzględnieniem Tasera 7
New technologies in measures of direct coercion, with particular emphasis on Taser 7

 

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Adam Płaczek
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Przemoc domowa i jej nowe obliczew dobie pandemii COVID-19”,
Szczytno (formuła online), 26 lutego 2021 r.
Report of the international scientific conference on “Domestic violence and its new facein the era of COVID-19 pandemic”,
Szczytno (online format), 26 February 2021

 

Aleksandra Nowak
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe trendy w przestępczości jako skutkipandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”, Szczytno (formuła online), 19 lutego 2021 r.
Report on the International Scientific Conference “New trends in crime as a consequence of theCOVID-19 pandemic. A normative and criminological perspective”, Szczytno (online format), 19 February 2021

 

Joanna Runowicz-Piotrowska
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Krajobraz cyberprzestępczościw dobie COVID-19”,
Szczytno (formuła online), 17 marca 2021 r.
International Scientific Conference on ”Cybercrime Situation In The Era Of Covid-19”

 

Justyna Aćman-Krysiak, Sylwia Królicka
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse.Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”, Szczytno (formuła online), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 3 marca 2021 r.
Report on the International Scientific Conference “Education in times of a pandemic. New phenomena,threats andopportunites education perspective (not only) for state services”, Szczytno (online format), 3 March 2021

 

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / SCIENCE IN THE SERVICE OF POLICE
Ewa Kuczyńska
Informacje z Instytutu Koordynacji Badań
Information from the Research Coordination Institute

 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND
Walentyna Trzcińska
Paradoks Abilene, albo kto hoduje w organizacji dżaby
The Abilene paradox or who developes phrog farms

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Anna Jóźwicka
Szkolenie oficerskie w Policji — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Police officer training — selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280