Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2021 (ebook)

22,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2/2021

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 56
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2/2021

 

MATERIAŁY/ MATERIALS

Grzegorz Mazgaj
Postępowania przygotowawcze z zakresu przestępczości internetowej
The investigations conduct in the field of internet crime

 

Krzysztof Jóźwicki
Propozycje zmian modelu rozwoju służbowego funkcjonariuszy Policji w kontekście nowelizacji ustawy
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji — głos w dyskusji
Draft proposals for changes in the professional development model of police officers in the context of the amendments
in the Act on Police enacted 6th of April 1990 — voice in dispute

 

Marcin Nowak
Aspekt sprawności fizycznej w szkoleniu zawodowym dla absolwentów szkół wyższych
The aspect of physical fitness in vocational training for university graduates

 

Norbert Andraszak
Hejt wobec funkcjonariuszy Policji w dobie pandemii COVID-19. Jego wpływ na poziom zaangażowania w organizację policjantów
The hate speech towards Police Officers during COVID-19 pandemic. Its impact on commitment in the police oranization

 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE

Grzegorz Bąk, Anna Królikowska
Wydarzenia o charakterze traumatycznym w służbach emergencyjnych. Skala zjawiska i skutki
Traumatic events in emergency services. Scale of the problem and its impact

 

SPRAWOZDANIA/ ACCOUNTS

Wojciech Szczepański
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Analiza kryminalna w nauce i praktyce na przestrzeni lat”, Szczytno (formuła online), 24 czerwca 2021 r.
Report on the scientific conference “Criminal analysis in science and practice over the years”, Szczytno (online format), 24 June 2021

 

FILM, KTÓRY POLECAM / THE FILM I RECOMMEND

Walentyna Trzcińska
Pięć filmów (nieco) o zarządzaniu
Five movies (slightly) about management

 

BIBLIOTEKA WSPOL/ LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Anna Jóźwicka
Prawne aspekty cyberprzestępczości — wybór publikacji z lat 2010–2020 dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Legal aspects of cybercrime — Selection of publication from 2010–2020 located in the collections of the Library of the Police Academy in Szczytno

 

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / SCIENCE IN THE SERVICE OF POLICE

Ewa Kuczyńska
Informacje z Instytutu Koordynacji Badań
Information from the Research Coordination Institute

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280