Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2022 (ebook)

34,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2/2022

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 90
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2/2022

 

MATERIAŁY / MATERIALS

 

Marcin Raba
Zarys systemowy odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji
Systemic scope of disciplinary responsibility of police officers

 

Katarzyna Doroszewska-Chyrowicz
Przepis potrzebny, zbędny czy błędny — o racjonalności uprzywilejowania dzieciobójstwa
A provision needed, unnecessary or wrong — on the rationality of privileging infanticide

 

Dorota Niewiarowska
Rola Policji przy odbieraniu zwierząt w przypadku ujawnienia znęcania się nad nimi
Role of the Police in receiving animals when their abuse is revealed

 

Aleksandra Prokopowicz, Marlena Krawczyk
Odpowiedzialność karna osoby powyżej 17 lat w świetle wykonywania władzy rodzicielskiej
Criminal Liability of a Person Aged Over 17 in the Light of Parental Authority

 

Daria Saukens
Użycie kajdanek przez policjantów wykonujących konwoje osób — wymiar prawny i praktyczny. Komentarz
The use of handcuffs by policemen carrying out convoys of detained persons — legal and practical view. Comment

 

Michał Jaśkowiec
Branie udziału w działalności obcego wywiadu. Wybrane prawnokarne aspekty szpiegostwa
Taking part in the activities of foreign intelligence. Selected criminal law aspects of espionage

 

Krzysztof Jóźwicki
Problematyka rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Policji — analiza krytyczna wybranych zapisów
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasu służby policjantów
z 11 września 2020 roku
The issue of settling the time of duty of police officers — a critical analysis of selected provisions of the
Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration on the time of duty of police officers
of 11 September 2020

 

Mariusz Staszczak
Funkcjonowanie systemu kryzysowego na przykładzie stopni alarmowych
Functioning of the crisis system on the example of alert levels

 

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

 

Sylwester Smoleński
Sprawozdanie z pierwszych Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE
Report from the first POLSECURE — International Fair of Police and Public Safety

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

Anna Jóźwicka
Rola i miejsce wywiadu w obszarze bezpieczeństwa państwa — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
The role and place of intelligence in the area of state security — selection of publications available in the

 

Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280