Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2022 (ebook)

32,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3/2022

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 90
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3/2022

 

MATERIAŁY/MATERIALS
Piotr Arkuszewski, Adriana Cieślak-Arkuszewska
Zderzenie rowerzystek — studium przypadku w aspekcie medyczno-sądowym i infrastrukturalnym
Collision of female cyclists — a case study in medico-legal and infrastructural aspect


Paweł Gacek

Służba przygotowawcza w Policji — wybrane zagadnienia
Preparatory service — selected issues


Krzysztof Jóźwicki, Edyta Mucha

Praktyczne aspekty przesłuchania świadka w postępowaniu karnym w dobie zagrożenia epidemiologicznego
Practical aspects of the witness hearing in penal proceedings during the epidemiological threat


Paweł Karabela

Kształtowanie i rozwój kompetencji kierowniczych w Policji w ramach systemu szkolnictwa policyjnego
Formation and development of managerial competences in the police within the police education system


Ferdynand Skiba

Zarządzanie finansami publicznymi w Policji jako główna determinanta jej sprawności w realizacji zadań
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Część II
Public finance management in the Police as the main determinant of efficient performance of police tasks
in the field of public order and safety. Part II


Krzysztof Kołtun

Udział policji w zwalczaniu przemocy w rodzinie
Police Involvement in Combating Domestic Violence


KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND

Walentyna Trzcińska
Czarne łabędzie, czyli śniadanie w Ekstremistanie
Black swans or the breakfast in Extremistan


BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Anna Jóźwicka
Udział Policji w zwalczaniu przemocy w rodzinie — wybór publikacji z lat 2010–2021 dostępnych
w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
The participation of the Police in combating domestic violence — Selection of publications from 2010–2021
available at the Library of the Police Academy in Szczytno


FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280