Policja nr 2/2017 (ebook)

Policja nr 2/2017 (ebook)

34,02 

Symbol: 76-0553

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS

Andrzej Warmiński, Zagrożenia oraz podmioty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych / Entities protecting personal data and classified information and related threats

Ewa Pachura, Beata Speichert-Zalewska, Mariusz Wojtalewicz, Procesowe wykorzystanie pułapki kryminalistycznej w kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej / Structured use of setting a trap to catch criminals in a controlled process of the handover of funds

Kamil Stefan Kasina, Opiniowanie przez komendanta wojewódzkiego Policji projektu organizacji ruchu drogowego w odniesieniu do dróg krajowych lub wojewódzkich / The process of issuing the opinion of the Voivodship Police Chief of the project of road traffic organization in relation to national or provincial roads

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Paweł Gacek, Służba pełniona przez policjanta w ramach dyżuru domowego / Service performed by a police officer under the time of an on – call duty

Jacek Mąka, Instytucja kontrolowanej dostawy w polskim systemie prawnym. Wnioski z praktycznego stosowania / INSTITUTION OF CONTROLLED DELIVERY IN POLISH LEGAL SYSTEM. CONCLUSIONS FROM POINT OF VIEW OF PRACTICAL USING

Elżbieta Żelechowska-Litka, Nielegalne wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych przez Internet – aspekt prawnokarny / Illegal marketing of medical products on the Internet – through the prism of criminal justicE

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Anna Maria Reszke, Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom lokalnym / POLICE ACTIVITIES IN ORDER TO PROVIDE SECURITY TO THE LOCAL SOCIETY

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE

Tomasz Safjański, Tomasz Świerczyński, Defensywa policji – zarys problematyki organizacyjno-kadrowej i szkoleniowej na szczeblu centralnym / POLITICAL POLICE IN THE SECOND POLISH REPUBLIC – OVERVIEW OF THE ORGANIZATIONAL AND TRAINING ASPECTS AT THE CENTRAL LEVEL

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Ryszard Jakubczak, Andrzej Jakubczak, Policjanci o outsourcingu / Police officers about Outsourcing

Andrzej Misiuk, Badania społeczne w Policji. Geneza, rozwój oraz zakres / Social Studies in the Police. Genesis, development and scope

Michał Kosiński, Analiza statystyczna utonięć odnotowanych przez Policję w 2016 roku na terenie Polski / Statistical analysis of drownings recorded by the Police in 2016 in Poland

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Marek Fałdowski, Szkolenie oficerskie w Policji / TRAINING FOR COMMISSIONED POLICE OFFICERS

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Joanna E. Preś, Michał Kurdziel, Analiza jakości pomocy psychologicznej udzielanej w działaniach ratowniczych podejmowanych podczas interwencji policyjnych / Quality of psychological support in rescue operations during police interventions

Anna Florczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 / PUBLISHER OF THE HIGH SCHOOL OF POLICE IN SZCZYTNO AT THE ACADEMIC AND SCIENTIFIC BOOK FAIR ACADEMIA 2017

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Ireneusz Bembas

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Plagiat – niechlubne przestępstwo. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Plagiarism – notorious crime. Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE