Policja nr 4/2017 (ebook)

Policja nr 4/2017 (ebook)

31,58 

Symbol: 76-0555-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS

Ireneusz Kobus: Zmiany regulacji i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez Państwową Straż Rybacką/ Changes in the regulation of the use of direct coercion measures by the state fisheries guard

Patrycja Jursza: Kwalifikacja prawna zdarzeń drogowych/ Legal qualificaion of traffic incidents

Artur Pytel: “Ważny interes służby'” jako wyrażenie nieostre/ “Important interest of service” as indistinct expression

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Paweł Tański, Wojciech Warczak: Czy Policja może stosować oprogramowanie wirusowe?/ Can the Police use the virus software?

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Marek Fałdowski, Mariusz Nepelski: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – stan obecny i perspektywy/ Road traffic safety – the current state and perspectives

Jerzy Kosiński: Phishing – pojęcie, objawy i ochrona/ Phising – the concept, symptoms and protection

Marcin Nowak: Znaczenie wybranych środków przymusu bezpośredniego jako determinant bezpieczeństwa strażników gminnych (miejskich)/ The importance of selected measures of coercion as a determinant of the safety of municipal Police

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Tomasz Łachacz, Anna Chromińska, Jessica Dziedzic, Mateusz Dudziak: Bezpieczeństwo ekologiczne na pograniczu polsko-niemieckim/ Ecologicalsecurity on the polish-german border

Paulina Pawluczuk-Bućko: Wybrane prawnokarne aspekty “zakłóceń przetargów publicznych”/ Selected criminal-law aspects of ?disruptions of public tenders”

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Mariusz Gąsiorowski: Wybrane aspekty wykorzystania psów służbowych w działaniach polskiej Policji/ Selected aspects of the use of service dogs in the activities of the Polish Police duties

Rafał Bałdyga: Media jako pośrednik w relacji kibic – społeczeństwo. Ujęcie teoretyczne oraz raport z przeprowadzonych badań/ Media als broker in relation footbalfans and society, Theory and report of survey

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Adam Płaczek, Grzegorz Janik: Zespoły medyczne Policji i ich rola w systemie ratownictwa medycznego/ Medical teams of the Police and their role in the emergency medical system

Artur Winnicki: Efektywność pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przez pryzmat obsady na stanowisku kierowania w jednostce organizacyjnej Policji i obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska pracy/ Effectiveness of performing tasks in the detention centres in context of duty service of organisational units of the Police and responsibilities, which result from job description

BIBLIOTEKA WSPol / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska: Problematyka rekonstrukcji wypadków drogowych. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Problems of reconstruction of road accidents. Selection of publications available in the library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE