Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich (ebook)

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich (ebook)

28,17 

Symbol: 76-0423
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ferdynand Skiba

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twardaLiczba stron: 90

Format: B5

Rok wydania: 2015

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1 Miasto jako przestrzeń życia społecznego

1.1. Miasto – terminologia i klasyfikacja

1.2. Kształtowanie się miast na świecie i w Polsce

1.3. Charakterystyka pojęć “aglomeracja miejska” i “metropolia”

1.4. Zagadnienia prawno-ustrojowe miast w Polsce

1.4.1. Uwagi ogólne

1.4.2. Od roku 1990 do dziś

1.4.3. Lata 1928-1990

 

Rozdział 2 Determinanty bezpieczeństwa w aglomeracjach miejskich w Polsce

2.1. Socjologiczno-kryminologiczna charakterystyka współczesnej przestrzeni miejskiej

2.2. Istotne problemy społeczne dużych aglomeracji miejskich w Polsce

2.3. Podstawowe pojęcia i składniki bezpieczeństwa

2.4. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

2.4.1. Organy władzy i administracji publicznej o właściwości ogólnej

2.4.2. Wyspecjalizowane organy powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

2.5. Podstawowe rodzaje zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego w przestrzeni miejskiej

 

Rozdział 3 Rola i zadania policji w zwalczaniu zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego

3.1. Model funkcjonowania policji w Polsce

3.1.1. Miejski rodowód organizacji policyjnych w Europie i na ziemiach polskich w latach 1775-1918

3.1.2. Model Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej

3.1.3. Model Milicji Obywatelskiej

3.1.4. Model policji w III Rzeczypospolitej

3.1.5. Modele funkcjonowania policji w wybranych krajach

3.2. Podstawy prawne i organizacja policji w Polsce z uwzględnieniem dużych polskich miast

3.3. Metody diagnozowania zagrożeń

3.4. Wyznaczniki skuteczności policji w jej walce z zagrożeniami

3.5. Współpraca policji z administracją samorządową w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa

 

Rozdział 4 Zintegrowane podejście do problematyki bezpieczeństwa w aglomeracji warszawskiej

4.1. Ustrój aglomeracji warszawskiej

4.2. Charakterystyka zagrożeń występujących na terenie Warszawy

4.3. Struktura Policji w mieście stołecznym Warszawie, specyfika jej organizacji i funkcjonowania

4.4. Współpraca policji z samorządem terytorialnym i innymi podmiotami publicznymi

4.5. Skuteczność działania policji na terenie Warszawy

 

Rozdział 5 Metodologiczne podstawy badań

5.1. Przedmiot badań

5.2. Cel badań

5.3. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe

5.4. Metody badań, zastosowane techniki i narzędzia badawcze

5.5. Teren i organizacja badań

 

Rozdział 6 Raport z badań własnych weryfikujących przyjęte hipotezy badawcze

6.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań w wybranych jednostkach Policji funkcjonujących w dużych polskich miastach, jednostkach samorządu terytorialnego

6.1.1. Informacje o przebiegu badań

6.1.2. Charakterystyka wybranych miast, jednostek Policji oraz respondentów

6.1.3. Rodzaje zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego występujące w przestrzeni wielkich miast

6.2. System identyfikowania i monitorowania zagrożeń pojawiających się w przestrzeni wielkich miast w poszczególnych komendach miejskich Policji

6.3. Wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na organizację służby i przyjęte metody działania policji

6.4. Zabezpieczenia policyjne jako specyficzna forma działania w walce z zagrożeniami w wielkich miastach

6.5. Wpływ zidentyfikowanych zagrożeń występujących w przestrzeni wielkich miast na kształt struktury organizacyjnej i etaty komend miejskich Policji

6.6. Wpływ zagrożeń i innych czynników na współpracę policji z samorządem

6.7. Formy współpracy policji z organami samorządu terytorialnego i z innymi podmiotami publicznymi w zawalczeniu zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego

6.8. Formy i wysokość wsparcia finansowego i rzeczowego przekazywanego policji przez samorządy terytorialne i inne podmioty publiczne

6.9. Przykłady specyficznych, niestandardowych rozwiązań przyjętych przez policję i organy samorządu terytorialnego w walce z zagrożeniami w wielkich miastach

6.10. Propozycje komendantów miejskich Policji i prezydentów miast mające na celu wdrożenie działań poprawiających skuteczność policji i jej współpracy z samorządem w walce z zagrożeniami

 

Zakończenie

Bibliografia przedmiotowa

Bibliografia podmiotowa

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks