Policjant służby patrolowej – czy można go nagrywać? / Police officer of the patrol service – can they be recorded? (ebook)

Policjant służby patrolowej – czy można go nagrywać? / Police officer of the patrol service – can they be recorded? (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Współcześnie wielokrotnie dochodzi do sytuacji, podczas których osoby postronne nagrywają interwencje policyjne. Takie sytuacje budzą zarówno wiele kontrowersji, jak i mają na celu (w wielu przypadkach) sprowokowanie funkcjonariusza do popełnienia błędu, co dodatkowo uaktywnia czynnik stresogenny. Jeżeli zdarzy się sytuacja, podczas której policjanci zostali sfilmowani czy też sfotografowani i ich wizerunek został udostępniony bez ich zgodny, to mają oni prawo dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych. Należy w takich przypadkach odnieść się do przepisów prawa cywilnego oraz prawa prasowego, posiłkując się wyrokami Sądu Najwyższego. Niestety naruszenie dóbr osobistych nie jest ścigane z urzędu, a z powództwa cywilnego. Oznacza to, że funkcjonariusz, który uważa, że został pokrzywdzony poprzez upublicznienie jego wizerunku, musi we własnym zakresie dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym.

Słowa kluczowe: obowiązki policjanta, ochrona prawna policjanta, ochrona wizerunku Policji

Abstract: Nowadays, there are many situations in which members of public record police interventions. Such situations are both controversial and intend (in many cases) to provoke the officer to make a mistake. In these circumstances, actions are done under the stress factor. If police officers were filmed or photographed during their duties and their image was made available without their consent, they have the right to claim protection of their personal rights.Due to the Supreme Court judgments, these situations refer to the civil and the press law. Unfortunately, the violation of personal rights is not prosecuted ex officio, but by civil action. This means that an officer who believes that they right has been harmed by making their image public on their own must pursue their rights before a civil court.

Keywords: duties of the Policeman, legal protection of a Policeman, protection of the Police image