Policyjne zabezpieczenie przejazdów zorganizowanych grup kibiców (ebook)

Policyjne zabezpieczenie przejazdów zorganizowanych grup kibiców (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Działalność Policji w zakresie sportowych imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej ukierunkowana jest przede wszystkim na zabezpieczeniu rejonu bezpośrednio przyległego do miejsca odbywania imprezy, tras dojścia uczestników, przejazdów uczestników i kibiców środkami transportu publicznego i środkami komunikacji miejskiej, a także prywatnymi środkami transportu. To właśnie przejazdy kibiców piłkarskich generują obecnie największe zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mają one szczególny charakter, gdyż dotyczą nie tylko samych grup kibicowskich, ale stwarzają niebezpieczeństwo dla osób postronnych (niezwiązanych z daną imprezą). W związku z tym głównym zadaniem Policji jest ochrona życia zdrowia i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast sposób organizacji, przygotowania, planowania i realizacji zabezpieczenia policyjnego przejazdów kibiców wymaga stosowania szeregu procedur, w tym precyzyjnie określonych zasad jego prowadzenia, które są ukierunkowane na zapobieganie wszelkiego rodzaju zjawiskom przemocy czy agresji oraz jakimkolwiek innym zachowaniom naruszającym porządek prawny. Gwarancją prawidłowego policyjnego zabezpieczenia jest rzetelna wymiana informacji oraz sprawna współpraca między zainteresowanymi stronami.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kibice, zagrożenia, zabezpieczenie, Policja

Summary: Police activity in the fi eld of mass sporting events, including football matches, is primarily aimed at securing the area directly adjacent to the place of the event, participants’ arrivals, participants’ and fans’ passes by means ofpublic transport and public transport, as well as by private means of transport. It is the passing of football fans that is currently the biggest threat to safety and public order. They are special in that they affect not only the fan groups themselves, but also create danger for outsiders (unrelated to the event). Therefore, the main task of the Police is to protect the health and property of the people and to ensure the safety and order of the public. On the other hand, the way the organization, preparation, planning and implementation of police helmets requires a number of procedures, including precisely defi ned rules for its conduct, which aim to prevent any type of violence or aggression and any other behavior that violates the legal order. The guarantee of proper police security is a reliable exchange of information and effi cient cooperation between stakeholders.

Keywords: security, supporters, threats, security, police