Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (ebook)

7,00 

Opis

Streszczenie. Autor poddał analizie programy rządów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w ostatnim piętnastoleciu. Przedstawiono prawno-ustrojowe zasady funkcjonowania administracji rządowej w Polsce. Następnie scharakteryzowano system instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie. W ostatniej części rozważań autor przeprowadził krytyczną analizę efektywności i skuteczności tego systemu.

Słowa kluczowe: państwo, polityka, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, policja, służby specjalne

Abstract. The author has analyzed the programs of governments in the area of internal security in the last fifteen years. It presents the legal and constitutional rules of the government administration in Poland. And further characterized by a system of institutions responsible for security in the country. In the last part of the discussion the author conducted a critical analysis of the effectiveness and efficiency of the system.

Keywords: state, politics, security, internal security, police, special forces