Postępowanie policjantów w związku z uchyleniem przez sąd lub prokuraturę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania poza terenem zakładu karnego/aresztu śledczego. Próba komentarza (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Bogdan Kujawski

Kategorie: ,

Opis

Streszczenie: Niniejsze opracowanie dotyka problematyki postępowania policjantów po uchyleniu przez sąd/prokuratora izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Autor wskazuje akty powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa wewnętrznego Policji w zakresie realizacji zadań związanych z postępowaniem po wydaniu stosownego postanowienia uchylającego areszt i nakazu zwolnienia osoby pozbawionej wolności. Opracowanie dotyka również problematyki stosowania środków przymusu bezpośredniego po zwolnieniu aresztowanego oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego postępowania policjantów służby konwojowej właśnie po uchyleniu tymczasowego aresztowania.
Zebranie licznych przepisów prawnych w jednym opracowaniu, które dotyczą omawianego zagadnienia, może i powinno posłużyć do opracowania zgodnego z prawem i przejrzystego algorytmu postępowania policjantów w przypadku wystąpienia omawianej sytuacji. Postępowanie policjantów nie powinno budzić żadnych wątpliwości natury prawnej i etycznej oraz administracyjnej. Nie bez znaczenia, zdaniem autora, pozostaje również sfera wolności i swobody obywatelskiej. Są to prawa chronione przez najwyższy i najważniejszy akt normatywny w kraju i winny być poddawane wnikliwej kontroli.
Słowa kluczowe: tymczasowy areszt, pozbawienie wolności, uchylenie, zwolnienie, sąd, prokurator

Abstract: This study addresses the issue of policemen’s behavior after the court / prosecutor revoked an isolation preventive measure in the form of detention on remand. The author indicates the acts of universally binding law and internal law of the Police in the scope of implementation of tasks related to the proceedings after issuing the relevant order revoking the arrest and order to release a person deprived of liberty. The study also touches on the issue of the use of direct coercion measures after releasing a detainee and the threats arising from the wrongdoing of convoy service officers just after lifting detention on remand. Gathering numerous legal provisions in one study that deal with the issue in question can and should be used to develop a lawful and transparent algorithm for policemen to act in the event of the situation in question. The conduct of police officers should not raise any legal, ethical or administrative doubts. According to the author, the sphere of civil liberties and freedom is also important. These are the rights protected by the highest and most important normative act in the country and should be subjected to thorough scrutiny.

Keywords: detention on remand, deprivation of liberty, annulment, release, court, prosecutor