Poznawcze i utylitarne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na poziomie lokalnym (ebook)

Poznawcze i utylitarne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na poziomie lokalnym (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy do kluczowych problemów społecznych. Duża liczba zdarzeń drogowych i skutki, jakie niosą one ze sobą wywiera niewątpliwe piętno na społeczeństwie. Skutkuje to potrzebą prowadzenia badań naukowych w tym obszarze oraz planowania i wdrażania różnorakich działań zapobiegawczych. Ważną rolę w tym względzie odgrywają działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone przez Policję. Ściganie sprawców przestępstw, kontrola ruchu drogowego i realizowane czynności profilaktyczne przynoszą wymierne efekty w procesie poprawy bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, porządek publiczny, Policji, bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Abstract: The problem of road traffic safety is one of the most important social issues. A large number of road accidents and their consequences have an unquestionable impact on society. This results in the need to conduct scientific research in this area and to plan and implement various preventive measures. An important role in this respect is played by activities designed by the police to improve road traffic safety. The prosecution of perpetrators of crimes, traffic control and preventive measures bring tangible results in terms of traffic safety improvement.

Keywords: internal security, public order, police, road traffic safety