Prawne i praktyczne aspekty działania wydziałów konwojowych komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W kwietniu 2006 r. powstała w Komendzie Głównej Policji ,,Koncepcja rozwiązań organizacyjno-strukturalnych zmierzających do podniesienia jakości realizacji konwojów osób na polecenie sądów i prokuratur”. W wyniku jej realizacji w lipcu 2006 r. powstały wydziały konwojowe we wszystkich komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi głównych obszarów zadaniowych tychże wydziałów, do których należą m.in.: konwojowanie osób na polecenie sądów i prokuratur, doprowadzanie osób na rzecz jednostek Policji, wykonywanie zadań policji sądowej, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzy-manych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczenia przejściowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka. Wiodącą metodą badawczą zastosowaną przy tworzeniu tej publikacji była analiza przepisów prawnych. Przeprowadzono także analizę literatury przedmiotu i danych statystycznych dotyczących obszarów zadaniowych wydziałów konwojowych, publikowanych przez Komendę Główną Policji.

Słowa kluczowe: konwój, doprowadzenie, konwój etapowy, policja sądowa, poczta specjalna

Abstract: In April 2006, a „Concept of organizational and structural solutions aimed at im-proving the quality of person convoys on the orders of courts and prosecutors” was created at the Police Headquarters. As a result of its implementation in July 2006, the Convoy Departments were created in all voivodship headquarters and the Warsaw Metropolitan Police Headquarters. This article aims to familiarize the reader with the main task areas of these departments, including, for example, escorting people at the instructions of courts and prosecutors, bringing people to Police units, performing court police tasks, coordinating and supervising the implementation of tasks in police premises for persons detained or brought for sobering up, transition rooms and temporary intermediate rooms, ensuring proper functioning and serving in the Police Children’s Chamber. The leading research method used to create this publication was the analysis of legal provisions. An analysis of the literature on the subject and statistical data on the task areas of the Convoy Departments, published by the Police Headquarters, was also conducted.

Keywords: convoy, bringing, staged convoy, court police, supervision