Prawno-organizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej (ebook)

Prawno-organizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Waldemar Walczak
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Artykuł przedstawia rozważania i analizy dotyczące możliwości procesowego wykorzystania materiałów zdobytych w toku kontroli operacyjnej. W opracowaniu przyjęto systemowe podejście do rozpoznawania i oceniania omawianych faktów, zdarzeń i procesów zarządczych. Na wstępie opisano charakter działań i cele kontroli operacyjnej. Kolejna część pracy została poświęcona wykładni interpretacyjnej znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania karnego, której w 2018 r. dokonał Sąd Najwyższy. W tym miejscu skoncentrowano się na wyjaśnieniu przesłanek decyzyjnych i argumentacji zawartej w uchwale siedmioosobowego składu sędziowskiego Sądu Najwyższego. Dodatkowo zwrócono uwagę na ważne konsekwencje dla praktyki zarządzania, jakie są następstwem stanowiska wyrażonego przez sąd. Podkreślono tutaj znaczenie sądowego werdyktu dla prowadzonych postępowań karnych, a także przybliżono implikacje dla funkcjonowania służb specjalnych, które prowadzą kontrole operacyjną. Następnie poddano analizie uzasadnienie przedstawione we wniosku prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie interpretacji art. 168b k.p.k., odnoszącego się do kontroli operacyjnej, co wcześniej było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. W końcowej części artykułu sformułowano konkluzje, własne opinie, komentarze i uwagi dotyczące problemowego zagadnienia.

Słowa kluczowe: kontrola operacyjna, materiały dowodowe, dowód niedopuszczalny, postępowanie karne, służby specjalne, Sąd Najwyższy, prokurator generalny, Trybunał Konstytucyjny

Abstract: The article presents deliberrations and analyzes regarding the possibility of using materials acquired in the course of operational control. The study adopted a systemic approach to recognizing and evaluating the discussed facts, occuring events and management processes. At the beggining, the characteristics, activities and objectives of operational control were described. Another part of tekst was devoted to interpretation of the amended provisions of the Code of Criminal Procedure, which was carried out by the Supreme Court in 2018 year. At this point, the discussion was focused on explaining the decision-making premises and argumentation contained in the court resolution of the seven-member adjudication panel of the Supreme Court. Additionalyy, attention was drawn to important consequences for management practice, which are resulted from the statement expressed by the court. Additionally, the attention was drawn to important consequences for management practice, which are resulted from the decision expressed by the court. This part of artice emphasizes the importance of a judicial verdict for conducted criminal proceedings, as well as the implications projected on functioning the (secret) specjal services wchich realizing operational controls, were approximated. Next, was analized the substantiation presented in the General Prosecutor application to the Constitutional Tribunal regarding the interpretation of art. 168b k.p.k., referring to operational control, which was previously the subject of the Supreme Court?s decision. In the final, summarizing part of the article, conclusions, own opinions, comments and remarks on the problematic issue were formulated.

Keywords: operational control, evidence materials, inadmissible evidence, code of criminal proceedings, special services, Supreme Court, General Prosecutor, Constitutional Tribuna