Problem pomówienia funkcjonariusza Policji w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Problem pomówienia funkcjonariusza Policji w ujęciu prawnym i kryminologicznym

115,25 

Symbol: 76-0682
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Anna Kalisz

55 w magazynie

SKU: 76-0682 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 580

Rok wydania: 2019

=======================================

Spis treści

Wykaz Skrótów

Wstęp

Rozdział 1 Rys historyczny zniesławienia i fałszywego oskarżenia

1.1. Uwagi wprowadzające

1.2. Zniesławienie w kodeksie karnym z 1932 roku i kodeksie karnym z 1969 roku

1.3. Fałszywe oskarżenie w kodeksie karnym z 1932 roku i kodeksie karnym z 1969 roku

Rozdział 2 Normatywne ujęcie pomówienia funkcjonariusza Policji

2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

2.2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku

2.3. Kodeks cywilny z 1964 roku

2.4. Ustawa – Prawo prasowe z 1984 roku

2.5. Kodeks postępowania administracyjnego z 1960 roku

Rozdział 3 Pomówienie w świetle kodeksu karnego z 1997 roku

3.1. Uwagi wprowadzające

3.2. Odpowiedzialność karna za zniesławienie

3.2.1. Przedmiot ochrony

3.2.2. Strona przedmiotowa

3.2.3. Podmiot

3.2.4. Strona podmiotowa

3.2.5. Typ kwalifikowany

3.2.6. Wyłączenie odpowiedzialności karnej

3.2.7. Dowód prawdy

3.2.8. Sankcje karne i tryb ścigania

3.2.9. Przedawnienie karalności

3.3. Odpowiedzialność karna za fałszywe oskarżenie

3.3.1. Przedmiot ochrony

3.3.2. Strona przedmiotowa

3.3.3. Podmiot

3.3.4. Strona podmiotowa

3.3.5. Sankcje karne i tryb ścigania

3.3.6. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za występek fałszywego oskarżenia

Rozdział 4 Problem pomówienia w kontekście ustawy o Policji z 1990 roku

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Postępowanie dyscyplinarne

4.3. Zawieszenie funkcjonariusza Policji w wykonywaniu obowiązków służbowych

4.4. Zwolnienie funkcjonariusza Policji ze służby

4.5. Konsekwencje finansowe

Rozdział 5 Kryminologiczne ujęcie problemu pomówienia funkcjonariusza Policji

5.1. Uwagi wprowadzające

5.2. Pomówienie w świetle teorii kryminologicznych

5.2.1. Kryminologia klasyczna

5.2.2. Kryminologia pozytywistyczna

5.2.3. Kryminologia antynaturalistyczna .

5.2.4. Kryminologia neoklasyczna i nurty jej pokrewne

5.3. Wiktymologiczne aspekty problemu pomówienia funkcjonariusza Policji

Rozdział 6 Zjawisko pomówienia funkcjonariusza Policji w świetle przeprowadzonych badań empirycznych

6.1. Założenia metodologiczne własnych badań empirycznych

6.1.1. Przedmiot, cel i zakres badań

6.1.2. Konceptualizacja badań

6.1.3. Problemy i hipotezy badawcze

6.1.4. Metody i techniki badawcze

6.1.5. Organizacja i przebieg badań

6.2. Fenomen i etiologia zjawiska pomówienia funkcjonariusza Policji

6.2.1. Charakterystyka badanej populacji

6.2.2. Rozmiary i struktura zjawiska

6.2.3. Rozkład terytorialny zjawiska

6.2.4. Przyczyny zjawiska

6.3 Pomówienie funkcjonariusza Policji z perspektywy wiktymologicznej

6.3.1. Reakcja pokrzywdzonego policjanta na pomówienie

6.3.2. Reakcja środowiska zawodowego na pomówienie funkcjonariusza Policji

6.3.3. Skutki pomówienia funkcjonariusza Policji

6.3.3.1. Karnoprawne i służbowe skutki pomówienia

6.3.3.2. Skutki pomówienia w sferze życia prywatnego

6.3.3.3. Problem wiktymizacji wtórnej

6.3.3.4. Pomówienie funkcjonariusza Policji jako przyczyna obniżenia jakości zadań realizowanych przez Policję

6.3.4. Lęk przed pomówieniem

6.3.5. Ryzyko wiktymizacji w wyniku pomówienia

Rozdział 7 Problematyka przeciwdziałania zjawisku pomówienia funkcjonariusza Policji

7.1. Uwagi wprowadzające

7.2. Perspektywa prawna – wnioski de lege ferenda

7.3. Uwarunkowania instytucjonalne

7.4. Działalność edukacyjna

Zakończenie

Wykaz tabel, wykresów i diagramów

Bibliografia

Informacje dodatkowe

Waga 1.10 kg