Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych – postulat de lege ferenda (ebook)

Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych – postulat de lege ferenda (ebook)

3,41 

Policja 1/2019
Autor: Artur Pytel

Opis

Streszczenie: W artykule autor charakteryzuje problematykę rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: zasada tajności głosowania, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni, obserwatorzy międzynarodowi, pojęcie wizerunku, jego naruszenia oraz rozpowszechniania, wyborca jako szczegół całości, pojęcie zgromadzenia, problematyka utrwalania wizerunku wyborcy a ograniczenie jego praw obywatelskich w świetle Konstytucji RP oraz RODO, jak również okoliczności uchylające bezprawność utrwalania wizerunku wyborcy oraz członków obwodowych komisji wyborczych.

Słowa kluczowe: rozpowszechnianie wizerunku, rozpowszechnianie głosu, wybory, członek komisji wyborczej, tajność głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny, utrwalanie wizerunku, wizerunek

Abstract: In the article, the author describes the problem of registering and distributing the image and voice of voters and members of the electoral commissions. Among the issues discussed were the principle of secrecy of voting, scrutineer, social observers, international observers, the concept of image, its violation and distributing, the voter as a detail of the whole, the concept of gathering, the issue of preserving the image of the voter and limiting his civil rights in the light of the Constitution of the Republic of Poland and RODO as well as circumstances repealing the illegality of perpetuating the image of the voter and members of the electoral commissions.

Keywords: Elections, distributing of the image, distributing the voice, Member of the election commission, Secrecy of voting, Scrutineer, Social observer, Picture, Fixing the image.