Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa (ebook)

Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Ewa BONUSIAK, Katarzyna PURC-KUROWICKA

Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa

Słowa kluczowe: skarga pauliańska, bezpieczeństwo, proces

Rozwój gospodarki rynkowej zwiększył w ostatnich latach dynamikę wymiany dóbr i usług. Zdecydowanie wzrosła również rola kredytu, przez co powstała sytuacja stwarzająca pole do nadużyć zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i w obrocie międzynarodowym. Z tego względu istniej coraz większe zainteresowanie środkami prawnymi mającymi na celu ochronę obywateli – wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Takim instrumentem przewidzianym przez prawo w celu przeciwdziałania ujemnym następstwom złej sytuacji majątkowej dłużnika i jego zakusom, zmierzającym do niewykonania zobowiązania, który pełni głównie funkcję prewencyjną jest skarga pauliańska i toczący się na skutek jej wniesienia proces.

Keywords: action pauliana, safety, process

The development of the market economy has increased in recent years, the dynamics of the exchange of goodsand services. Definitely has also increased the role of credit, which created a situation which creates the potential for abuse, both in internal relations and in international trade. For this reason, there are more and more interested legal measures designed to protect citizens – creditors in the event of insolvency of the debtor. Such instrument provided by law to counteract the negative consequences of poor financial situation of the debtor and the debtor?s snares, tending to default, which is mostly used as a preventive application is pauliana and ongoing as a result of the filing process.