Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych (ebook)

Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Podstawowe płaszczyzny osobowo-moralnego wzoru funkcjonariuszy mundurowych stanowią istotny element budowania etyki funkcjonariuszy publicznych w ogóle. Formując wspomniane płaszczyzny, odwołano się do modelu aretologicznego urzędnika publicznego, zgodnie z którym należy wyróżnić: cnoty obywatelskie, dobór kadr do służb mundurowych, cechy osobowo-moralne, samodoskonalenie i rozwój służb mundurowych. I nie jest to kwestia mody, kryzysu wartości czy przesadnego podkreślania ideału służby, ale konieczność tworzenia szerszej wizji samych formacji mundurowych, a także utraconego po II wojnie światowej etosu służby publicznej w Polsce. Najważniejsze wydaje się dostrzeżenie jego elementów, ale nie intuicyjnie, lecz uznanie grupy cech moralnych za ważną kategorię zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. I chociaż takie pojęcia, jak: cnota obywatelska, służba publiczna czy powołanie do służby, brzmią dziś nieco archaicznie, już samo pytanie: jakie cechy moralne powinien posiadać funkcjonariusz mundurowy, wskazuje na jego podmiotowość oraz zmusza do głębszego zastanowienia.

Słowa kluczowe: etyka, moralność, służba, cnota obywatelska, funkcjonariusz mundurowy

Summary: Basic plains of the personal-moral formula of uniformed officers constitute the crucial element of building ethics of public offi cers up generally speaking. Forming recalled plains, it is possible to refer to the model of virtues, containing: civic virtues, selection of staffs to uniformed forces, personal-moral trademarks, the self-improvement and the development of uniformed forces. And it isn’t the issue of the fashion, a spiritual crisis or exaggerated underlining the ideal of the service, but the need to create the broader vision of very uniformed formations, as well as the ethos lost after the World War II of the public service in Poland. Noticing his elements seems most important, but not intuitive, but regarding of the group moral trademarks behind the important category both from the theoretical, as well as practical side. And it isn’t the issue of the fashion, a spiritual crisis or exaggerated underlining the ideal of the service, but the need to create the broader vision of very uniformed formations, as well as the ethos lost after the World War II of the public service in Poland…

Keywords: ethics, morality, service, civic virtue, uniformed officer