Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (ebook)

Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Marcin JURGILEWICZ, Andrzej DANA

Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne

Słowa kluczowe: prywatyzacja zadań publicznych, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, plan ochrony

Służby ochrony osób i mienia wpisały się w codzienność działań związanych ze sferą funkcjonowania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego realizując te zadania równolegle z powołanymi do tego celu wyspecjalizowanymi organami państwa. Swym istnieniem wypełniają tę przestrzeń publicznych działań.  Pracownicy tej służby wykonują swoje zadania w ramach prowadzonej celowo działalności gospodarczej. Jest to formacja umundurowana i wyposażona w środki przymusu bezpośredniego ochraniająca nie tylko parkingi, pasaże, galerie i obiekty handlowe, ale zajmuje się także ochroną bezpieczeństwa w portach lotniczych, zapewnia bezpieczeństwo imprez masowych,  jak też chroni infrastrukturę krytyczną. Przejmowanie przez prywatne formacje ochrony bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego stało się już faktem i jako wydzielona część zadań publicznych na mocy ustawy o ochronie osób i mienia została sprywatyzowana. Natomiast ustawa o ochronie osób i mienia stanowi w tym względzie narzędzie administracyjne określające zakres zadań i uprawnień tej prywatnej służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Keywords: privatization of public tasks, specialist armed security, protection plan

Service to protect people and property etched into everyday activities related to the area of ??operation of security, peace and public order in pursuing these tasks in parallel with appointed for this purpose specialized state bodies. His existence fill the public space activities. Employees of the service perform their duties as part of their business purpose. It is the formation of uniformed and equipped with coercive measures not only the protecting parks, arcades, galleries and shopping, but also deals with the security at airports, provides security of mass events, as well as to protect critical infrastructure. Taking formations by private security, safety order and public peace has become a reality and as a separate part of public duties under the law on the protection of persons and property was privatized. However, the Law on the protection of persons and property is, in this respect, an administrative tool defining the tasks and powers of the private security service security and public order.