Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości przeciwko światowemu dziedzictwu przyrodniczemu – na przykładzie branży oleju palmowego (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Autor wymienia oraz charakteryzuje główne zagrożenia kojarzone z ochroną światowego dziedzictwa przyrodniczego (tzw. przestępczość CITES). Zawarte w opracowaniu uwagi odnoszą się przede wszystkim do sektora pozyskiwania i przerobu oleju palmowego. Pośród zjawisk przestępczych godzących w naturalne zasoby ziemi wyeksponowane zostały takie kategorie aktywności przestępczych, jak: kłusownictwo, korupcja, przemoc oraz nielegalne przejmowanie obszarów objętych ochroną przyrodniczą. W artykule zostały także przedstawione najważniejsze propozycje dotyczące przeciwdziałania zjawisku zorganizowanej przestępczości skierowanej przeciwko środowisku naturalnemu.

Słowa kluczowe: przestępczość przeciwko chronionym gatunkom dzikiej fauny i flory, przestępczość zorganizowana, kłusownictwo, korupcja, przestępczość związana z działalnością międzynarodowych koncernów, nielegalny rynek oleju palmowego