Przepisy epizodyczne – nowa kategoria przepisów prawnych w świetle zasad techniki prawodawczej / episodic provisions – a new category of legal provisions (ebook)

Przepisy epizodyczne – nowa kategoria przepisów prawnych w świetle zasad techniki prawodawczej / episodic provisions – a new category of legal provisions (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: Przedmiotowe opracowanie stanowi próbę scharakteryzowania nowej kategorii przepisów prawnych, jakimi są przepisy epizodyczne, ich praktycznego rozgraniczenia, jak również umiejscowienia w akcie prawnym. Opracowanie, aby spełniło swoją funkcję, opiera się na analizie dwóch kluczowych aspektów, tj. ustaw epizodycznych oraz samego przepisu epizodycznego. W ocenie autorki właśnie taka analiza pozwoli spojrzeć na przepisy epizodyczne całościowo, ponieważ prawidłowe ich zbudowanie jest procesem wysoce złożonym. W opracowaniu podjęto zarówno teoretyczne rozważania nad zagadnieniem, jak i przywołano konkretne przykłady, co przyczyni się do właściwego zrozumienia problemu. Niniejsze opracowanie może stanowić wskazówkę dla osób, które zajmują się redagowaniem przepisów prawnych, jak prawidłowo zbudować przepis epizodyczny.

Słowa kluczowe: przepisy epizodyczne, ustawa epizodyczna

Abstract: This paper makes an attempt to characterize a new kind of provisions in the legal system, that is the episodic provisions, their practical differentiation, as well as their positioning in a legal document. The paper, in order to convey its message, is based on the analysis of two key aspects i.e. episodic laws and the episodic provision itself. In the opinion of the authors, only such analysis shall make it possible to take a comprehensive look at episodic provisions, considering that their creation is a highly difficult process. The paper comprises both theoretical considerations on the issue and cites specific examples, which shall contribute to appropriate understanding of the problem. The paper hereof can constitute a guideline for the persons dealing with drafting of legal provisions on how to build the episodic provision properly.

Keywords: episodic provisions, episodic law