Przestępstwa przeciwko środowisku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (ebook)

Przestępstwa przeciwko środowisku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Środowisko nie jest tworem abstrakcyjnym, lecz przestrzenią determinującą zarówno jakość życia, jak i stan zdrowia obecnych i przyszłych kohort. Z perspektywy historycznej można wskazać szereg celowych działań skierowanych przeciwko środowisku naturalnemu zmierzających do osiągnięcia strategicznych założeń. Doświadczenie to pozwala nam na wskazanie niezaprzeczalnych powiązań pomiędzy degradacją środowiska, ubóstwem oraz konfliktami o naturze społecznej i politycznej. Taka zagłada czy kwalifikowany wandalizm w wymiarze ekologicznym mogą być oceniane z perspektywy naruszeń w wymiarze podstawowych uniwersalnych wartości, jakie współtworzą prawa człowieka. Relację tę odzwierciedla m.in. dostęp do zasobów naturalnych. Wymienione zagrożenia sprawiają, że w doktrynie, w tym w nauce prawa karnego międzynarodowego, dyskutowane są nowe kategorie zachowań, takie jak zagłada ekologiczna czy środowiskowe przestępstwa przeciwko przyszłym pokoleniom. Niestety, zmiany takie nie zachodzą równolegle w obowiązującym systemie prawa międzynarodowego zarówno w wymiarze działań destruktywnych dokonywanych przez aktorów państwowych, jak i niepaństwowych. Celem opracowania jest ocena możliwości przeciwdziałania przestępstwom przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy istniejących i postulowanych przez autora regulacji prawa karnego międzynarodowego.

Słowa kluczowe: zagłada ekologiczna, przestępstwa przeciwko przyszłym pokoleniom, międzynarodowe prawo karne, kryminologia wojenna, przestępstwa przeciwko pokojowi, prawa człowieka, międzynarodowe prawo środowiska