Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów jako jedna z form działalności przestępczej cudzoziemców w Polsce (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie zjawiska przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów z udziałem cudzoziemców w Polsce. Analizy zostały oparte na danych statystycznych Policji, Straży Granicznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości za lata 2004-2014. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, iż zjawisko to jest głównie związane z legalizacją pobytu. Cudzoziemcy posługują się fałszywymi dokumentami pobytowymi lub innymi, ale służącymi do wyłudzenia legalnego pobytu. W obszarze przestępczości granicznej zjawisko to występowało częściej na polskim odcinku wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Polityka karna wobec cudzoziemców sprawców przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów była liberalna, gdyż w zdecydowanej większości skazanych orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Słowa kluczowe: dokument, cudzoziemiec, przestępczość

Summary: The article aims to present the phenomenon of criminality against the credibility of documents committed by foreigners in Poland. The analysis concern data from Police, Border Guard and Ministry of Justice in the period of 2004-2014. The analysis revealed that this phenomenon is mostly related to the process of legalisation of stay in Poland or an attempt to cross the state border. Foreigners mostly use forged documents authorizing to stay in the Polish territory or documents which are required to issue the former ones. In the examined period the number of the suspected detected at the Polish section of the EU internal border was higher than the number of the suspected detained at the external section of the EU border. If we refer to the penalties given to the foreigners it is necessary to state that they were liberal. Most of the penalties of imprisonment were put on probation.

Keywords: document, foreigner, criminality