Przygotowania obronne Państwowej Straży Pożarnej (ebook)

Przygotowania obronne Państwowej Straży Pożarnej (ebook)

4,50 

Opis

Opis produktu:
Analizując wciąż otwarty katalog współczesnych zagrożeń (naturalnych i antropogenicznych), a jednocześnie mając na uwadze fakt, że współczesne bezpieczeństwo łatwo może zostać zachwiane, stwierdzić należy, że nieodzowne są konkretne działania poświęcone przygotowaniom obronnym. Przynależność Polski do prestiżowych organizacji międzynarodowych absolutnie nie zwalnia nas z wysiłków w tej dziedzinie, a Państwowa Straż Pożarna jako jedna z formacji umundurowanych odgrywa tu szczególną rolę.

Straż pożarna, pomimo swej długiej i chlubnej historii oraz faktu, że strażacy na przestrzeni wieków zawsze angażowali się w życie polityczne kraju, brali udział w walkach narodowowyzwoleńczych i plebiscytach, w obecnej formie przygotowania obronne realizuje od niedawna. Jeszcze w okresie międzywojennym przygotowania obronne dotyczyły głównie wojska, a cały podsystem niemilitarny był jedynie małoznaczącą ich częścią. Czasy PRL-u sprzyjały przygotowaniom obronnym, gdyż system gospodarczy tego okresu porównywalny był z zasadami gospodarki wojennej, państwo zaś odgrywało rolę głównego dysponenta.

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku rola PSP w przygotowaniach obronnych znacząco wzrosła i obecnie obejmuje szkolenie obronne, planowanie operacyjne, ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa i udział tej formacji we wsparciu państwa gospodarza (HNS).

Słowa kluczowe:

przygotowania obronne, Państwowa Straż Pożarna, zagrożenie, bezpieczeństwo, obronność, militaryzacja

Analyzing still open catalogue of modern risks (natural and anthropogenic), while bearing in mind the fact that modern safety can easily be violated, it should be noted that specific actions dedicated to defensive preparations are necessary. Polish membership in the prestigious international organizations, absolutely doesn?t relieve us from the efforts in this area and the State Fire Service, as one of the uniformed formations plays a special role in it.

Fire brigade, despite its long and glorious history and the fact, that firefighters throughout the centuries have always been involved in the political life of the country, took part in the liberation battles and plebiscites, in its present form the defensive preparations fulfills quite newly. Even in the interwar period the defensive preparations concerned mainly the army and the whole non-military subsystem was only an insignificant part of them. PRL times favored defensive preparations because the economic system in this period was comparable with the rules of the war economy and the state played the role of the main trustee.

After the regime change in 1989, the role of the State Fire Service in the defensive preparations has increased significantly and now includes defense training, operational planning, protection of the facilities particularly important for the security of the state and participation of this formation in the support of the host state (HNS).

Keywords:

defensive preparations, State Fire Service, risk, safety, defense, militarization