Przywództwo sytuacyjne a dysfunkcje w pracy zespołowej pracowników Policji (ebook)

Przywództwo sytuacyjne a dysfunkcje w pracy zespołowej pracowników Policji (ebook)

3,41 

Policja 1/2019
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Norbert Andraszak

Opis

Streszczenie: Celem artykułu było rozpoznanie, czy zastosowanie sytuacyjnego podejścia do zarządzania może minimalizować ryzyko występowania dysfunkcji pracy zespołowej. Artykuł ma charakter teoretyczno empiryczny. W części teoretycznej tekstu omówiono sytuacyjny styl przywództwa według koncepcji Paula Herseya i Kena Blancharda. Scharakteryzowano też teorię pięciu dysfunkcji pracy zespołowej autorstwa Patricka Lencioniego. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury, autor przyjął założenie o istnieniu współzależności pomiędzy stosowaniem przywództwa sytuacyjnego przez kadrę zarządzającą średniego szczebla, a przezwyciężaniem dysfunkcji pracy zespołowej. W części empirycznej tekstu zaprezentowano wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych w 2018 r. na grupie 63 policjantów, wchodzących w skład czterech zespołów pracowniczych (Plutonów Prewencji) w krakowskim Oddziale Prewencji Policji…

Słowa kluczowe: zarządzanie, przywództwo sytuacyjne, dysfunkcje pracy zespołowej, kadra kierownicza, średni szczebel zarządzania, Policja

Abstract: The aim of the article was to examine whether the situational leadership approach can minimize the risk of team work dysfunctions. The article is of a theoretical – empirical nature. In the theoretical part of it the situational leadership has been discussed from the angle of Paul Hersey and Ken Blanchard concept. Also the five team work dysfunctions by Patrick Lencioni were summarised. Based on the literature overview the author of the article assumed that there is a correlation between the situational leadership implemented by the middle level management staff and overcoming team work dysfunctions. In the empirical chapter of this paper the results of a 2018 pilot studies carried out on a test group consisting of 63 police officers working in four platoons of the Anti Riot Police in Kraków have been presented.

Keywords: management, situational leadership, team work dysfunctions, management staff, middle level of management, the Police