Przywództwo w kierowaniu bezpieczeństwem (ebook)

Przywództwo w kierowaniu bezpieczeństwem (ebook)

4,50 

Opis

Opis produktu:

Przywództwo jest pojęciem dość powszechnym. Mianem przywódcy określani są szefowie bądź przedstawiciele różnych organizacji czy grup politycznych. Przywództwo i władza są niejako przypisane każdej organizacji i wywołują wiele kontrowersji. Szczególną trudność można również zaobserwować w kierowaniu bezpieczeństwem. Zdarza się bowiem, że kadra kierująca formacjami umundurowanymi skupia się dość często wokół rozumienia pojęcia przywództwa w kontekście dowodzenia opartego na władzy i dominacji. Dość częstym zjawiskiem jest jednoznaczne utożsamianie dowódcy/kierownika z przywódcą.

Zrozumienie, na czym polega przywództwo, jest więc niezwykle istotne zarówno dla współczesnej nauki o zarządzaniu, jak i praktyki organizacyjnej w obszarze bezpieczeństwa. Pomocne przy właściwym zrozumieniu istoty przywództwa jest umiejętne rozróżnienie pojęć kierowania, zarządzania i dowodzenia, określenie determinant skutecznego przywództwa w kierowaniu bezpieczeństwem oraz wskazanie praktycznych wskazówek ułatwiających wdrażanie efektywnego przywództwa w realiach kierowania bezpieczeństwem RP.

Słowa kluczowe: kierowanie, kierowanie zespołem, przywództwo, kierowanie bezpieczeństwem

Leadership is a concept quite common. The leaders are referred to the heads or representatives different organizations or political groups. Leadership and authority are somehow assigned each organization and cause a lot of controversy. Particular difficulty can be observed in the management of safety. It happens, that managers uniformed formations concentrates often around understanding of the concepts of leadership in the context of the command based on power and domination. Fairly frequent phenomenon is unambiguous identification commander/manager with the leader.

Understanding what the leadership, so it is extremely important both for the modern management science and organizational practice in the area of security. Useful for proper understanding the essence of leadership is skillful differentiation concepts managing, management and command, define the determinants of effective leadership in the management of safety and identify practical tips facilitate the implementation effective leadership in reality management of safety in Poland.

Keywords: managing, leading a team, leadership, management of safety