Racjonalizacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ebook)

Racjonalizacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ebook)

4,50 

Opis

Opis produktu:

Bezpieczeństwo jest najważniejszym elementem funkcjonowania państwa. W zakresie zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego główną rolę odgrywa krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Funkcjonowanie systemu opiera się na strukturze Państwowej Straży Pożarnej oraz włączonych do systemu ochotniczych straży pożarnych. Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego wynikają z występowania sił natury, a także postępu cywilizacyjnego. Pojęcia bezpieczeństwo i zagrożenia są sobie tożsame, mówiąc o wzroście zagrożenia jednocześnie mówimy o spadku bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo każdego kraju jest bardzo istotnym elementem polityki funkcjonowania państwa. Państwo powinno zapewniać bezpieczeństwo jego obywatelom. Niezależnie od występujących zagrożeń, w tym zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, struktury państwa powinny być przygotowane na przeciwdziałanie skutkom występujących zagrożeń. Obowiązkiem jest stworzenie odpowiednich struktur, które zapewnią ciągłą opiekę oraz ochronę obywatelom. Uwzględniając rozwój cywilizacyjny, jak również globalizację zagrożeń, w tym także rozwój zagrożeń o charakterze terrorystycznym, stawia się przed służbami nowe wyzwania, a przede wszystkim wymaga się modyfikacji obecnej formuły funkcjonowania systemu. W celu sprostania nowym zagrożeniom, a także podniesienia efektywności oraz skuteczności reagowania, system powinien być otwarty nie tylko na realizację zadań ratowniczych, lecz także na podjęcie zadań w zakresie ochrony ludności lub przynajmniej części tych zadań.

Słowa kluczowe:

krajowy system ratowniczo-gaśniczy, zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, koncepcja organizacj ni funkcjonowania ksrg

Safety plays the crucial role in the proper functioning of The State. In terms of threats to public safety, the most important is national system for fire and rescue. The system is based on the structure of the State Fire Service as well as incorporated voluntary fire brigades. Threats to public safety are caused mostly by the forces of nature as well as the civilization progress. The concepts of safety and danger are somehow equal – risk increase is at the same time decline of the level of security. The security of each country is an indispensable element of the policy of the State. Therefore, the state is obliged to ensure the safety of its citizens. Consequently, the State structures should be prepared to face all the effects caused by the threats to public safety. The State?s role is to create appropriate structures in order to ensure continuous care and protection of the citizens. Security institutions nowadays have to face completely new challenges taking into account the civilization development as well as the globalization of threats (including terrorist threats). What?s more, the current security system needs to be constantly modified and updated in order to increase the effectiveness and reaction time which in this case is crucial for the public safety. The system should focus not only on rescue cases but also tasks connected with general safety of the citizens (or at least part of them).

Keywords:

national firefighting rescue system, security threats, KSRG organizational concept