Realizacja prawa ofiary do otrzymania pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia / The application of the victim’s right to receiving written confirmation / certificate of a crime / contravention report (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: Artykuł porusza praktyczne i prawne aspekty związane z realizacją prawa ofiary do otrzymania pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia oraz kwestię pobierania opłaty za wydanie takiego dokumentu. Przedstawia występujące w tym obszarze różnice stanowisk oraz stosowaną praktykę. Autor wskazuje jednocześnie na przyjęte standardy wsparcia i ochrony ofiar wynikające z regulacji międzynarodowych, a w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz. Urz. UE L 315 z 14 listopada 2012 r.).

Słowa kluczowe: ofiara przestępstwa, pokrzywdzony, zawiadomienie, przestępstwo, wykroczenie, potwierdzenie, zaświadczenie, opłata

Abstract: This article tackles practical and legal aspects connected with the application of the victim’s right to receiving written confirmation /certificate of a crime contravention report and also the question of charging fees for issuing such documents. It presents different statements and applied practices in this matter. The author in the same time points out accepted victim’s support and protection standards derived from international regulations, mainly from European Parliament and Council Directive 2012/29/EU from 25th October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA (Official Journal of the EU L 315 from 14.11.2012).

Keywords: crime victim, victim, report, crime, contravention, confirmation, certificate, payment (stamp duty)