Realizacja strategii community policing przez dzielnicowych w świetle uregulowań prawnych (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Nowy model funkcjonowania Policji, w postaci community policing, zyskał popularność w skali całego świata. Z jego przejawami mamy do czynienia także w Polsce. Stała obecność policjanta w środowisku lokalnym stanowi fundament dla jego realizacji, w Polsce jest on określany mianem dzielnicowego. Model funkcjonariusza pierwszego kontaktu ulegał sukcesywnemu rozwojowi od 1990 r., co jest wyraźnie widoczne w zmianie formy i sposobu pełnienia przez niego służby. Zadania dzielnicowego ewoluowały od działań związanych z zwalczaniem przestępczości do działań prewencyjnych i profilaktycznych. Podmiotem ich współpracy stała się społeczność lokalna, a oni sami stali się realizatorami oczekiwań społecznych.

Słowa kluczowe: community policing, community partnership, dzielnicowy, zwalczanie przestępczości, profilaktyka społeczna, społeczność lokalna

Abstract: The new police model, in the form of community policing, has gained worldwide popularity. Symptoms of this model are also present in Poland. The constant presence of a policeman in a local environment is the foundation for his execution, and is called community policeman. The model of the first contact officer has been progressing steadily since 1990, which is clearly evident in changing the form and manner of his service. Community policeman tasks have evolved from anti-crime activities toprophylaxis and preventive actions. The local community became the subject of their cooperation, and they themselves became the implementers of social expectations.

Keywords: community policing, community partnership, community policeman, fight crime, social prevention, local community